Версия за печат

BG-село Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Мирково, 2086 село Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. Александър Стамболийски № 35, За: инж. Цвета Попова, Република България 2086, село Мирково, Тел.: 07 1822286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2250

Място/места за контакт: 2086 село Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. Александър Стамболийски № 35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предметът на настоящата поръчка е извършване на зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2015 г. - 2016 г.; 2. Дейностите, предмет на изпълнение на поръчката включват: • снегопочистване, вкючващо почистване на двете пътни ленти и избутване на преспите; • опесъчаване - механизирано или ръчно /в зависимост от конкретната обстановка/; Снегопочистването се извършва в двете платна на общинските пътища и улиците. При сключване на договора, Възложителят ще предостави схеми с обозначени точни маршрути за всяко населено място, на общинските пътища и улиците. При необходимост, Възложителят може да възлага допълнително почистване на улици, които ще бъдат посочвани за всеки конкретен случай. Опесъчаването ще се извършва по маршрути, които ще бъдат посочени за всяко населено място, при сключване на договора. 3. Срокът на действие на договора, който ще бъде сключен с определения за изпълнител, участник е за зимен сезон – 2015 год. – 2016 год., за периода от 20.11.2015 год. до 20.03.2016 год.; 4. Дължимите от Възложителя суми по обществената поръчка се изплащат в срок до 30 работни дни, след представяне на фактура, оформена съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство и придружена със съответния/те приемо-предавателен/ни протокол/и за извършената през отчитания месец, услуга.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Снегопочистване на общинска пътна мрежа - около 32.20 км., снегопочистване на улична мрежа - около 28.40 км. Опесъчаване на общинска пътна мрежа - около 32.20 км., опесъчаване на улична мрежа - около 28.40 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение – дейностите, предмет на поръчката ще се извършват на територията на Община Мирково: село Мирково, село Буново, село Смолско, село Каменица, село Бенковски.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията при изпълнението на поръчката са посочени в техническата спецификация на възложителя, неразделна част от настоящата документация. При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания на нормативните документи в Република България и общинските наредби. 2. Изисквания към участниците. 2.1. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в "Указанията към участниците" и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 2.2. Офертата и документите към нея, както и ценовото предложение, се подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции или когато участникът е обединение от изрично упълномощено лице, представляващо обединението, съгласно документа за създаване на обединение. 2.3. Участникът изготвя офертата си в съответствие с изискванията на чл.101в от ЗОП и в съответствие с изискванията на документацията за участие. 2.4. Участникът изготвя Техническо предложение - Образец № 7 в съответствие с приложения образец, изискванията на настоящата документация за участие, техническата спецификация и видовете дейности, които са предмет на изпълнение на обществената поръчка. 2.5. Участникът изготвя Ценовото си предложение – Образец № 8 в пълно съответствие с приложения към документацията образец. 3. Към офертата си участниците следва да представят: 3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2. Оферта за участие - Образец № 1; 3.3. Данни за лицето, което прави предложението съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 1 от ЗОП - образец № 2; 3.4.Декларация с посочване на ЕИК на участника - в свободен текст; 3.5.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в поръчката като такъв - образец № 3.; 3.6.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - образец № 4; 3.7. Декларация-списък на техническото оборудване - образец № 5; Участникът следва да разполага необходимата техника, техническо оборудване, механизация – собствена или наета за изпълнение предмета на обществената поръчка, минимума, на която е: Снегорини - 5 броя; Песъкари - 3 броя; Товарачни машини - 2 бр.; Декларираната техника следва да бъде в добро техническо състояние, осигурен 24 часов сервиз, при възникнала необходимост или аналогична алтернативна заместваща техника; 3.8. Копия от регистрационни талони за собственост на оборудването или предварителни договори за ползване /договори за наем/ от собственика, придружени от копия на регистрационнте талони на името на наемодателя (за техника, която не изисква регистрация в КАТ - се прилага документ за собственост/лизинг или наем); 3.9. Декларация-списък на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата-образец №6; 3.11. Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или други документи, от които е видно изпълнението на посочените в списъка услуги, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга; Участникът следва да докаже коректното изпълнение на поне една услуга, сходна или еднаква с предмета на конкретната обществена поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 3.12. Техническо предлежение - Образец № 7 и 3.13 Ценово предложение - Образец № 8.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При оценка на офертите ще се прилагат от комисията следните показатели за оценка с относителна тежест, както следва: 1. Показател Т1 - „Цена на поръчката” - с относителна тежест 50 точки; 2. Показател Т2- „Организация за изпълнение на поръчката” - с относителна тежест 50 точки; Икономически най- изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислени по следната формула: КО = Т1 + Т2, където: 1. Показател Т1 – са точките по показател „Предложена обща цена в лева, без ДДС”. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 50 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение по следната формула: Т1 = (Сц тт/ Сцп) х 50, където: Сц тт - най - ниска предложена цена от всички предложени стойности за извършване на поръчката, получена като средноаритметична стойност от цената за снегопочистване, цената за опесъчаване и цената за дежурство; Сц п — предложената от участника обща цена, получена като средноаритметична стойност от цената за снегопочистване, цената за опесъчаване и цената за дежурство; Забележка: Предлаганата цена по всеки елемент на зимното поддържане не може да бъде по-висока от следните стойности: - За снегопочистване - 8,70 лева без ДДС на км.; - За опесъчаване — 25,00 лева без ДДС на км.; - За дежурство – 5,00 лева без ДДС на час; Показател Т2- „Организация за изпълнение на поръчката” - с относителна тежест 50 точки; По този показател се оценява предложението на участника относно виждането му за разпределение на техниката, човешките ресурси, организацията на снегопочистване и опесъчаване в различните населени места на общината, както и начина на осъществяване на комуникация между Възложител и Изпълнител. Идентифициране на възможните екстремни ситуации и описание на действията, които ще бъдат предприети при всяка от тях. Оценката се определя по следния начин: • 50 точки получава участник, който е представил възможно най-рационално и приложимо на практика разпределение на техниката и човешките ресурси, съобразно териториалното разпределение на населените места и организация на работа; предложеният начин на комуникация обезпечава връзка между общината, отделните населени места в общината и изпълнителя през цялото денонощие; идентифицирани са точно всички възможни екстремни ситуации и са предложени адекватни действия; • 25 точки получава участник, който е предложил не достатъчно конкретно и приложимо при конкретните условия в общината разпределение на техниката и човешките ресурси, съобразно териториалното разпределение на населените места; предложеният начин на комуникация не обезпечава връзка връзка между общината, отделните населени места в общината и изпълнителя през цялото денонощие; не са определени всички възможни екстремни ситуации или са предложени недостатъчно конкретни действия; • 1 точка получава участник, който е направил повърхностно и бланкетно описание на посочените по-горе елементи; Настоящата методика се прилага при оценяване на Офертите на всеки един от допуснатите Участници без да се променя. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка: КО = Т1 + Т2, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Желаещите да участват в обществената поръчка подават оферти лично или чрез упълномощено лице с писмено пълномощно. Документи могат да бъдат подавани и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника като в този случай, участникът следва да е предвидил спазването на крайния срок за получаване на офертата в общината. Крайният срок за внасяне/представяне на оферти е до 16:00 часа на 09.11.2015 г., в деловодството на Община Мирково на адрес: с. Мирково, пк 2087, община Мирково, ул. Александър Стамболийски" № 35. ІІ. Офертите ще се отварят и разглеждат на 10.11.2015 г. в 10:00 часа в сградата на община Мирково по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. ІІІ. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към АОП съгласно изискването на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Публичната покана и цялата документация за участие са достъпни на интернет адрес на Възложителя: http//www.mirkovo.bg/, секция "Обществени поръчки - Профил на купувача". ІV. Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като всички документи са систематизирани и подвързани в папка. Ценовото предложение, се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”, който плик се поставя в плика с офертата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2015