Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Светослав Чушков, Република България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: s.chushkov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: отдел Административно-правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/201eosiguryavane-na-ohrana-chrez-sot-na-imushtestvo-na-izpalnitelnata-agentsiya-po-okolna-sreda201c.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименование на обществената поръчка:„Осигуряване на охрана чрез СОТ на имущество на Изпълнителната агенция по околна среда“. Кратко описание: Поръчката включва дейности по изграждане (при необходимост) и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ), наблюдение и контрол със СОТ и реакция при регистрирано нарушение от изпълнителя на 16 (шестнадесет) автоматични станции за мониторинг на повърхностните води, на 28 (двадесет и осем) автоматични измервателни станции (АИС) и 2 (два) ръчни пробовземни пункта за мониторинг на атмосферния въздух и на административни сгради на ИАОС в градовете Монтана, Плевен, Силистра, Хасково и Шумен. Съобразно спецификата на имуществото, предмет на охрана поръчката се състои от 3 (три) самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника на автоматични станции за мониторинг на води (АСМВ)”. Обект на поръчката е осигуряване на охрана с технически средства и опазване на имуществото, съхранявано в обектите на 16 (шестнадесет) автоматични станции за мониторинг на повърхностните води. Обособена позиция № 2 „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника на автоматични измервателни станции (АИС) и ръчни пробовземни пунктове за мониторинг качеството на атмосферния въздух”. Обект на поръчката е осигуряване на охрана с технически средства и опазване на имуществото, съхранявано в обектите на 28 (двадесет и осем) автоматични измервателни станции (АИС) и 2 (два) ръчни пробовземни пункта за мониторинг на атмосферния въздух. Обособена позиция № 3 „Осигуряване на охрана на административни сгради на ИАОС в градовете Монтана, Плевен, Силистра, Хасково и Шумен ”. Обект на поръчката е осигуряване на охрана с технически средства и опазване на имуществото на административни сгради на ИАОС, намиращи се в градовете Монтана, Силистра, Плевен, Хасково и Шумен. Финансирането на поръчката е осигурено от бюджета на Изпълнителна агенция по околна среда. Общата прогнозна стойност на поръчката е 41 000 лв. (четиридесет и една хиляди лева) без ДДС, по обособени позиции е, както следва: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника на автоматични станции за мониторинг на води (АСМВ) с прогнозна стойност 10 000 лв без ДДС; Обособена позиция № 2 „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника на автоматични измервателни станции (АИС) и ръчни пробовземни пунктове за мониторинг качеството на атмосферния въздух” с прогнозна стойност 16 600 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 „Осигуряване на охрана на административни сгради на ИАОС в градовете Монтана, Плевен, Силистра, Хасково и Шумен” с прогнозна стойност 14 400 лв. без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Финансирането на поръчката е осигурено от бюджета на Изпълнителна агенция по околна среда. Общата прогнозна стойност на поръчката е 41 000 лв. (четиридесет и една хиляди лева) без ДДС, по обособени позиции е, както следва: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника на автоматични станции за мониторинг на води (АСМВ) с прогнозна стойност 10 000 лв без ДДС; Обособена позиция № 2 „Осигуряване на охрана чрез сигнално-охранителна техника на автоматични измервателни станции (АИС) и ръчни пробовземни пунктове за мониторинг качеството на атмосферния въздух” с прогнозна стойност 16 600 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 „Осигуряване на охрана на административни сгради на ИАОС в градовете Монтана, Плевен, Силистра, Хасково и Шумен” с прогнозна стойност 14 400 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, които са предвидени в настоящата поръчка са: изграждане (при необходимост) и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ), наблюдение и контрол със СОТ и реакция при регистрирано нарушение. Участникът, който бъде определен за изпълнител на поръчката и неговите служители са длъжни да извършат след сключване и по време на действието на договора следното: - При приемане на обекта под охрана е необходимо да бъде извършена проверка на изправността на съществуващата алармена система. В обектите, в които няма монтирана техника, собственост на Възложителя или съществуващата е технически неизправна и/или морално остаряла, изпълнителя трябва да изгради нова сигнално-охранителната система за своя сметка . Същата трябва да включва необходимите компоненти (клавиатура за включване и изключване на системата, детектори за движение, обемни датчици, датчици за шум и вибрации, сирена, магнитен контакт за входна врата, шоков датчик за каси и други), които да гарантират сигурността и защитата на охраняваните обекти от кражби, пожар и пресичане на нападения с цел грабеж. Системите трябва да имат осигурено резервно електрическо захранване. След монтажа и тестването на сигнално-охранителната система се съставя и подписва приемо-предавателен протокол, като същата остава собственост на изпълнителя. Изпълнителят заменя неизправни компоненти и системи по време на действието на договора за своя сметка, в случаите когато те са негова собственост. В обектите, в които монтираната техника е собственост на Възложителя, смяната на неизправни компоненти по време на действието на договора е за сметка на Възложителя. -Да приведе за своя сметка съществуващата техника, собственост на Възложителя, в съответствие с изискванията на работа на собствената си система за дистанционен мониторинг. -Охраната на обектите трябва да се осъществява денонощно в работни, празнични и почивни дни, посредством сигнално-охранителна система, свързана с денонощен оперативен дежурен център за мониторинг, където се следят и регистрират всички получени сигнали, като нарушенията се проверяват и предотвратяват от специализирани патрули. -При получаване на алармен сигнал представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се явят на обекта в рамките на максимум 20 (двадесет) минути. -Трябва да бъде непосредствено уведомен Възложителят или негов представител в случаите на: установена нарушена цялост на обекта, регистрирани множество алармени сигнали без установена причина, опасения от техническа неизправност на алармените системи, сигнал за пожар (особено в случаите, в които няма непосредствен достъп до обекта и не може да се направи коректен оглед вътре в обекта) и други, които могат да доведат до увреждане или неправомерно отнемане на имуществото. -Незабавно да уведоми съответното Районно управление на полицията, органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и представител на възложителя, в случай че екип на изпълнителя установи, че има неправомерно проникнали лица или възникнал пожар в охранявания обект. При наличие на извършена кражба или увреждане на имущество на възложителя, служители на изпълнителя трябва незабавно да окажат съдействие на горепосочените органи на МВР за запазване на местопроизшествието, извършване на оглед, намиране на свидетели и други правомерни действия за защита на интересите на възложителя. -Да осигури физическа охрана на обектите до уведомяването на възложителя или негов представител, при констатирано проникване и/или нарушена цялост на охранявания обект. -Да заплати на възложителя неустойка, при установена по законовия ред от органите на МВР кражба на движими вещи от охраняем обект, извършена чрез неправомерно проникване на лица в същия, и когато страните по договора за охрана констатират чрез изготвяне и подписване на констативен протокол. Продължава в раздел допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е достъпна в профила на купувача на следния адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/201eosiguryavane-na-ohrana-chrez-sot-na-imushtestvo-na-izpalnitelnata-agentsiya-po-okolna-sreda201c -При сключен договор на възложителя със застраховател, при необходимост служители на изпълнителя трябва да имат готовност да свидетелстват пред оторизирани служители на застрахователя, разследващи случая. -Да не разпространява информация, свързана с конфигурацията на обекта, техническите средства, съхраняваните материални ценности и сведенията, които са му станали известни, относно имущественото състояние на възложителя. Охраната на посочените в настоящите технически спецификации обекти трябва да се осъществява денонощно в работни, празнични и почивни дни. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на настоящата документация, при спазване на разпоредбите на глава 8а от ЗОП. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв). Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата поръчка. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. Участниците могат да подават оферта за участие в поръчката, в която да оферират дейности само за една, за няколко или за всички обособени позиции, предмет на публичната покана. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в поръчката. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника. Подаването на оферта която не отговаря на което и да е от обявените изисквания на възложителя за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването от участие на участника, който я е подал. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. «а» и б. «б» от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представя в официален превод, а документите с които се изпълняват изискванията за технически възможности, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" на чл. 56 от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите с които се удостоверява, че участника покрива изисквания за технически възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 3 от настоящата документация; При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/11/2015