Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл.Св. Неделя 5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 029301 466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 029301 451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-chl-14-al-4-ot-zop/konsultantska-pomosh-po-zayavka-za-izgotvyane-na-t/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Консултантска помощ по заявка за изготвяне на тръжни документации на обществени поръчки за доизграждане на Национална здравна информационна система

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71621000

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Консултантска помощ по заявка за изготвяне на тръжни документации на обществени поръчки за доизграждане на Национална здравна информационна система

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описание на предмета на поръчката Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Консултантска помощ по заявка за изготвяне на тръжни документации на обществени поръчки за доизграждане на Национална здравна информационна система“ Прогнозна стойност на обществената поръчка - до 40 000.00 лв. без ДДС или 48 000.00 лв с ДДС. Посочената стойност представлява максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага за изпълнение на услугата, предмет на поръчката. При представяне на оферта, надвишаваща максимално разполагаемият от Възложителя финансов ресурс, същата няма да бъде разгледана! Специфични изисквания към участниците: Участникът трябва да осигури необходимия екип, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му задължения. Офертите на участниците трябва да съдържат следните документи: - Списък на документите; - Оферта за участие с данни за лицето, което прави предложението; - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) и ал. 5 от ЗОП; - При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. - Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); - Декларация за използване/неизползване на подизпълнители; - Списък, придружен с професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, образец «Europass»; - Техническо предложение; - Ценово предложение, продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Кт1 - Цена. Тежест 30 Кт2 – Техническа оценка. Тежест 70

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Критерий за оценка. Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерия, а именно: икономически най-изгодна оферта. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА: Цена: Кт1 с тежест 30 Техническа оценка: Кт2 с тежест 70 На посочения тук интернет адрес /профил на купувача/, а именно: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-chl-14-al-4-ot-zop/konsultantska-pomosh-po-zayavka-za-izgotvyane-na-t/ е публикувана публичната покана и Приложенията към публичната покана, съдържащи подробна информация за изискванията на възложителя, техническите спецификации за изпълнението на поръчката, образците на документи към офертата и проекта на договор. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място, дата и час на отваряне на офертите: ще се състои в гр. София, пл.’’Света Неделя” № 5 на 09.11.2015 г. от 11,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2015