Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г.М Димитров № 52 А, За: Ясен Такев, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: iasen.takev@damtn.government.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

осигуряване на охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Поръчката включва дейности по поддръжка на системите за СОТ и видеонаблюдение, мониторинг на системите за охрана и реакция при регистрирано нарушение от изпълнителя на услугата съгласно Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката са сградите на ДАМТН в градовете:София,Благоевград,Бургас,Варна,Велико Търново,Плевен,Пловдив,Русе,Сливен,Хасково,Шумен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- К /ц/ е показател предлагана цена с относителна тежест 40%. - К /тп/ е технически показател с относителна тежест 40%. - К /д/ е показател за предлагана цена за 1 (един) месец допълнителна охрана и хардуер и софтуер за мониторинг на сигнали с относителна тежест 20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/11/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и количествена сметка на материалите и образец на оферта. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/11/2015