Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, НСА, бл.70, ст.120, За: доц. Емил Атанасов, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776014, E-mail: atanasov78@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на футболни врати с мрежи, корнер колчета, скамейки за резервни играчи и делегати, и седалки за трибуни

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

37450000

Описание:

Екипировка за спортове на открито и на игрища/кортове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на Стационарни футболни врати (732 см./244 см.) + мрежи за тях. и гилзи за поставяне в терена - бр. 2; Доставка на Подвижни алуминиеви футболни врати (732 см./244 см.) + мрежи за тях бр.2; Доставка на Подвижни алуминиеви футболни врати (500 см./200 см.) + мрежи за тях бр.4; Доставка на Подвижни алуминиеви футболни врати с размери (300 см./200 см.) + мрежи за тях бр. 4; Доставка на основа, стойка и флагчета за корнер бр. 4; Доставка на Покрити резервни скамейки на колелца с по 13 седящи места бр. 2; Доставка Покрита скамейка с колелца за официални лица с 2 места бр. 1; Доставка на седалки бр. 250 и монтаж на 200 бр. от тях. Прогнозна стойност 25000 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София - 1700, Студентски град, Република България, комплекс „Открити спортни съоръжения”, Футболно игрище на Национална спортна академия „Васил Левски”, с координати на центъра (x) 4597643.292 м. (y) 8500679.082 м. по координатна система от 1970 г.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение за всички дейности включени в тази поръчка се предлага от Участника в т.1 от Техническото предложение, който не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни, който започва да тече от датата на сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6. Референции от клиенти за извършени от Участника доставки на аналогични продукти и изделия. 7. Мостри по т. 1.5.3. от Документацията за участие. Всяка мостра се надписва с предмета на поръчката и наименованието на участника. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА, Сграда Ректорат, ет.1, ст.111, „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 05.11.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 05.11.2015 г. в Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Участниците следва в срок до 16:00 часа на 03.11.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка, следва да уговорят един ден предварително/по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2015