BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Ивайло Ганев, Тереза Райкова, Мирослава Михайлова, Република България 7200, Разград, Тел.: 0892 236383; 084 618218; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Директор на ОП Бизнес зона Перистър, гр. Разград, старши експерт Социални дейности и юрисконсулт - обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151026wBVm1304097.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставката на резервни части, аксесоари и консумативи за потребностите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити включва доставка до обектите, посочени от Възложителя при заявяването им, в необходимите колическо, качество и вид. Доставката до обектите е за сметка на Изпълнителя и ще се извършват преридоично. Срокът за изпълнение на доставките следва да не е по-дълъг от 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от получаването на заявка по пощата /с обратна разписка/, по факс, ел. поща или предадена на куриер.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По единични цени, по предварителна заявка от страна на Възложителя, като посочемата по-долу прогнозна стойност е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОП „Бизнес зона „Перистър” гр, Разград, ул. „Априлско въстание” №4; Дом за стари хора гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ № 30; Дом за възрастни хора с деменция, гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ № 17; Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“, гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ № 30Б; Домашен социален патронаж, гр. Разград, ул. „11-ти август“ № 18; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждане № 1 и № 2, гр. Разград, ул. „Добровска“ № 53;

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно описани в "Описание на предмета на поръчката, техническа спецификация, изисквания за участиве и указания за изпълнение на обществената поръчка - Приложение №2

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- К1 – цена за изпълнение на поръчката – 70% относителна тежест; - К2 – срок на доставката след искане на Възложителя не по – голям от 48 часа- 30% относителна тежест; Показателят К1 отразява предлаганата от участника цена за изпълнение на доставка на резервни части, консумативи и аксесоари, която се формира като сбор от единичните цени на видовете материали, включени в техническата спецификация. К1 – предлагана цена – до 70 точки Оценката на показателя К1 се определя по формулата: К1 = Ц min/Ц оферта х 70 където: Ц min – най-ниската от всички предложени цени Ц оферта – е предложената от участника цена К2 – срок на доставка след заявка на Възложителя не по голям от 48 часа – до 30 точки /оценява срока в часове, за които участникът ще извърши доставката/ * Срокът за доставка следва да е посочен в часове като цяло число. Не се допускат формулировки като: минути, незабавно, веднага и др. подобни. Оценката на показателя К2 се определя по формулата: К2 = Д min/Д оферта х 30 където: Д min – е минималният срок в часове, от всички предложени, за изпълнение на доставките Д оферта – е предложеният от участника срок Комплексната оценка на офертата се изчислява по формулата Коц = К 1 + К 2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0892 236383, 084/618218 и 084/618171. На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.razgrad.bg в рубрика „Профил на купувача”. Офертата и приложенията към нея трябва да бъдат оформени по одобрените образци към настоящата публична покана. Изготвената оферта се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, с надпис - Оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, аксесоари и консумативи за потребностите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити”, като участникът вписва името си, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в стая 06 - „Деловодство”, партерен етаж на Община Разград, 7200, гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, до срока определен в настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. Отварянето на постъпилите оферти ще се състои на 05.11.2015г. от 10:00 часа в зала 102 в административната сграда на Община Разград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2015