Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба - Mинистерство на отбраната, Бул. Тотлебен № 34, За: Димитър Георгиев Димитров, Р България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба - МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части за полиграфическа техника

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 42991200, 42991500

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатарски машини
Части за машини за отпечатване или подвързване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Номератор Numnak S Nagel 1 вакуумна глава № 1-12-01Р бр. 1 2 диск за регулиране дебелината на хартията “PAPERGATE” № 48-005-3 бр. 1 3 биг тип А № 6-99-05 бр. 2 4 биг тип В № 6-99-06Р бр. 2 5 перфоратор 28 зъба № 1-99-12Р бр. 2 6 подложен нож № 1- 99-35Р бр. 2 7 гумен вал PLATEN № 51-002-2 бр. 1 8 мастилни валци за номераторите бр. 2 За нож ORIGINAL PERFEKTA SEY 132 - фабричен № 42419 9 ремък за движението на гребена бр. 1 10 ремък за хидравлична помпа бр. 1 11 ролки за гребена к- т 1 12 светлинна бариера к-т 1 За нож ORIGINAL PERFEKTA APV 106 фабричен № 34256/1963 13 резци бр. 2 14 съединител комплект(феродо) бр. 1 15 задвижващи ремъци бр. 5 16 задвижващ винт с гайка бр. 1 За Тристранен нож PERFEKTA ORPER D30/42 фабричен № 39167/70 17 маркуч за смазване с накрайници по модел бр. 1 18 линия за формат бр. 1 19 пружини за преден капак к-т 1 20 комплект резци к-т 2 21 преса стоманена за притискане на книжното тяло бр. 1 22 демпфери за предпазен капак бр. 2 За Книговезки нож – SCHNEIDER SENATOR – 137H модел СТ фабричен № М-137Н-013-012/05-09 23 текстилна лента по каталог к-т 1 24 енкодер бр. 1 За телова шивачка POLYGRAPH 703/17 25 глава за шиене бр. 1 26 подгъвач бр. 1 27 задвижващ ремък бр. 1 За Едноглава телова шивачка – ПОЛСКА ZD-2B 28 задвижващ ремък бр. 1 29 шиеща глава бр. 1 30 подгъвач бр. 1 За Концеви шивачки – POLYGRAPH 381/4 31 гребени – номенклатурен № 164 бр. 30 32 совалки – номенклатурен № 323 бр. 30 34 ускорителна ролка Ф90 бр. 10 35 задвижващ ремък 10/118SM4 бр. 2 36 съединител бр. 2 За Машина за безшевно скрепване „Sulby” MK AUTO – MINABINDA 37 шарнири на преса к-т 1 38 водачи на преса к-т 1 39 разрошващи ножчета к-т 1 40 четка след фрезата к-т 4 41 нагревател бр. 1 42 четки к-т 4 43 фрезер – диск бр. 1 44 ремъци к-т 1 За Влагочно-шевна машина Mller Martini Type 1522 45 комплект амортисьори бр. 2 46 гумени тапи за смукане бр. 20 47 смукачи бр. 40 За Сгъвачна машина малка Multi Effect 5056/3RSA 48 пластмасово струно к-т 1 49 транспортна лента к-т 1 50 задвижващ ремък бр. 3 51 биговъчни пръстени к-т 1 52 гумички за валове - 36 бр. 44 53 гумички за валове - 40 бр. 6 54 гумички за валове - 45 бр. 90 55 гумички за валове - 66 бр. 4 56 ремъци 28 х 9 х 1000 (вариатор) к-т 1 57 гумени ролки за всички секции к-т 1 58 Сензор- подаващ апарат (Z – 15 HW52 – Omron) бр. 1 За Сгъвачна машина – голяма POLYGRAPH – BREHMER 571 59 перфорация к-т 1 60 ролка притискателна 8911 бр. 10 61 биговащи дискове к-т 1 62 гумени ролки за всички секции к-т 1 63 зъбно колело – текстолит бр. 1 64 ремъци за вариаторни шайби (10/18/ ML 8) бр. 2 65 панделки на извеждаща маса к-т 1 За Копирами 66 карбонови ламели за вакуумна помпа к-т 1 67 реле Finder – Type: 40.52 бр. 10 68 реле Omron – Type: MY4-02 бр. 3 69 реле KHNKE 105G310 бр. 3 За Рапида 105 70 Ракели бр. 10 71 P0636071 – воден наносен ф127,3 mm бр. 3 72 L 6132274– мастилен разтривен ф85 бр. 2 73 L5260115 – мастилен разтривен ф70 бр. 4 74 P 0177852 – дозировъчен воден ф90 бр. 1 75 L5260243 – мастилен преносен ф70 бр. 1 76 P 0177611 – мастилен наносен ф73 бр. 1 77 P 0635771 – мастилен наносен ф75 бр. 1 78 P 0177651– мастилен наносен ф80 бр. 1 79 P 0177581– мастилен наносен ф70 бр. 4

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в.ф 24 430, гр. Троян ул. "Христо Цонковски" 1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните характеристики на продуктите да отговарят на изискванията посочени в техническата спецификация ТС ДОП 20/2015 г., публикувана на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Мястото за получаване на офертите:Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, електронен адрес, наименование на обекта на поръчката за които участвуват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите/ Офертите трябва да съдържат най-малко: 3.1. Административни данни за участника; 3.2.Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23, от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност. 3.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл. 55, от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.5. Техническо предложение( по образец, представен на профила на купувача); 3.6. Ценово предложение; Участниците могат да кандидатствуват за една или повече обособени позиции.Ценивите предложения за обособените позиции за които участникът кандидатства да бъдат поставени в един плик. 3.7. Срокът за валидност на офертата - не по- малък от 60 (шестдесет) дни; 4. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора следва да представи документи удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и общината, установени с влязъл сила акт на компетентен орган. 5. Плащането се извършва до 30 дни след доставкат удостоверена с фактура и приемо - предавателен протокол; 6. Цените се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по доставката. Прогнозната стойност, посочена от възложителя включва ДДС. 7. Отварянето на офертите на - на 09.11.2015 г. 10. 00 ч. в сградата на хотел "Шипка", бъл. "Тотлебен 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2015