BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Белфери ЕООД, ул. Цар Симеон Велики № 23, За: Иван Михайлов Томов - Управител Юлияна Рачева - Юрисконсулт, РБългария 9178, Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belferi.com/archives/462.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Застраховане на моторен кораб "Белла", собственост на "Белфери"ЕООД , включващо: Застраховка "Морско Каско " и застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособстеника към пътници и стоки , превозвани с м/к "Белла". 1) Застраховка "Морско Каско" включващо рисковете , отговорност, пълна ) Реална или Консктруктивна ) загуба или Частични повреди на коруса и оборудването на м/к "Белла" ; Спасяване и отговорност сблъскване (4/4) , въведен в експлоатация месец ноември 2001г., със стойност на придобиване 748 800 лева (седемстотин четирдесет и осем хиляди и осемстотин лева) и действителна пазарна цена към момента на 430 150(четиристотини тридесет хиляди сто и петдесет лева)лева без ДДС , предназначен за превоз на пътници между двата бряга на Канал №2 на Варненското езеро при гр.Белослав.Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 20.11.2015г. 2)Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към пътници и стоки превозвани с м/к "Белла"; Срок на застраховката - една застрахователна година , считано от 20.11.2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000, 66514150, 66516300

Описание:

Финансови и застрахователни услуги
Услуги по застраховане на кораби
Застраховка "Гражданска отговорност" на кораби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1)Застраховка "Морско Каско " включващо рисковете Отговорност пълна )Реална или Конструктивна ) загуба или Частични повреди на корпуса и обродеването на м/к "Белла" ; Спасяване и Отговорност сблъскване (4/4) , въведен в експлоатация месец ноември 2001г., със стойност на придобиване 748 800 лева ( седемстотин четирдесет и осем хиляди и осемстотин) лева и действителна пазарна цена към момента 430 150(четиристотин и тридесет хиляди сто и петдесет лева)лева без ДДС , предназначен за превоз на пътници между двата бряга на Канал №2 на Варненско езеро при гр.Белослав. Срок на изпълнение на услугата - една застрахователна година считано от 00:00 часа на 20.11.2015г. 2)Застраховка Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към пътници и стоки превозвани с м/к "Белла" ; Срок на застраховката - една застрахователна година , считано от 00:00 часа на 20.11.2015г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Изпълнението на поръчката включва : 1.Застраховка "Морско Каско " включващо рисковете Отговорност пълна (Реална или Конструктивна ) загуба или Частични повреди на корпуса и обродеването на м/к "Белла" ; Спасяване и Отговорност сблъскване (4/4) ; 2.Застраховка Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към пътници и стоки превозвани с м/к "Белла" ; Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията - Заповед на основание чл.14,ал.4 , т.2 и Глава Осем "а" от ЗОП и в Проекто-договора от документацията за участие към Поканата. II.Участниците следва да притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката , издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата – копие , заверено от участника. III. Участниците следва да притежават клонове или офиси на територията на РБ , която да обезпечи застрахователното събитие и за изплащане на полагащото се обезщетение , за което следва да представи списък , подписан от лице с представителни функции. IV.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган- свидетелство за съдимост. 2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най- изгодно предложение включващо : І. Техническа част - 15% ІІ.финансова част -85% А.Техническа част( критерии): 1.Представяне на презастрахователна програма по застраховка "Морско Каско "- максимален брой точки- 10т.; 2.Срок за изплащане на обезщетение - максимален брой точки - 5 т.; Б.Финасова част : 1."Обща застрахователна премия" - максимален брой точки - 54т., в резултат на сбора на застрахователната премия по застраховка "Морско каско " и застрахователната премия по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица",като : -Застрахователна премия по застраховка "Морско Каско "-теглови коефициент 50 точки ; -Засрахователна премия по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " - теглови коефициент 4 точки; 2.Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение (франшиз) - максимален брой точки - 15; - Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Морско каско"- максимален брой точки - 12 ; - Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" - максимален брой точки - 3 ; 3.Участие на Възложителя в положителния финансов резултат по застраховка "Морско каско" и "Гражданска отговорност към трети лица " - максимален брой точки -16; Начин на определяне на комплексната оценка: І. За техническата част ОТ = П1+ П2 , където: 1.Показателят П1 се изчислява по следния начин: - Представена презастрахователна програма по застраховка “Морско каско” - 10 точки -Непредставена презастрахователна програма по застраховка “Морско каско’ - 0 точки 2.Показателят П2 се изчислява по следния начин: - Изплащане на обещетение до 5 дни след представяне на необходимите документи – 5 точки - Изплащане на обещетение до 10 дни след представяне на необходимите документи – 3 точки - Изплащане на обезщетение над 10дни след представяне на необходимите документи – 0 точки ІІ. За финансовата част ОФ = П3+ П4 + П5 , където: 1.Показател П3 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели: (П3.1)- Застрахователната премия по застраховка “ Морско каско” – теглови коефициент (Т3.1) – 50 точки . (П3.2)- Застрахователната премия по застраховка “ Гражданска отговорност към трети лица” – теглови коефициент (Т3.2) –4т. Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: П3.1 = минимална предложена премия по застраховка „Морско каско” върху предложена от участника премия по застраховка "Морско каско " умножено по Т3.1 П3.2. = минимална предложена премия по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " върху предложена от участника премия по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " умножено по Т3.2. Сборът от точките (П3.1.+ П3.2.) дава стойността на П3. 2.Показател П4 се изчислява по следният начин : -При липса на франшиз по застраховка "Морско каско " показател (П4.1.) = 12т. -При наличие на франшиз по застраховка "Морско каско " : П4.1. =минимален франшиз по застраховка "Морско каско" върху предложения от участника франшиз по застраховка "Морско каско" умножено по 8точки . -При липса на франшиз по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица ", показател (П4.2.) -3точки . -При наличие на франшиз по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " : П4.2.= минимален франшиз по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " върху предложения от участника франшиз по застраховка "Гражданска отговорност към трети лица" умножено по 1 точка Сборът от точките (П4.1. ) и (П4.2.) дава стойността на П4.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка :Размерът на франшиза трябва да е в абсолютна стойност , но не повече от 500 лева за застраховка Морско каско " и не повече от 50 лева за застраховка "Граждаска отговорност към трети лица " 3.Показател П5 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели: П5 = (П5.1)+ (П5.2) Подпоказател П5.1 се образува от следния сбор точки: П5.1 = П5.1.1+ П5.1.2+ П5.1.3 (П5.1.1) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т5.1.1) – 7 точки; (П5.1.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т5.1.2) – 5 точки; (П5.1.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т5.1.3) – 2 точки; П5.1.1 = предложено от участника участие в ПФР върху максимален размер участие в ПФР предложен от участник умножено по Т5.1.1 П5.1.2 = предложено от участника участие в ПФР върху максимален размер участие в ПФР предложен от участник умножено по Т5.1.2 П5.1.3= предложено от участника участие в ПФР върху максимален размер участие в ПФР предложен от участник умножено по Т5.1.3 Подпоказател П5.2 се образува от следния сбор точки: П5.2= П5.2.1+ П5.2.2+ П5.2.3 (П5.2.1) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР)по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т5.2.1) – 1 точка; (П5.2.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т5.2.2) – 0.75 точки; (П5.2.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т5.2.3) – 0.25 точки; П5.2.1 = предложено от участника участие в ПФР върху максимален размер участие в ПФР предложен от участник умножено по Т5.2.1 П5.2.2 = предложено от участника участие в ПФР върху максимален размер участие в ПФР предложен от участник умножено по Т5.2.2 П5.2.3= предложено от участника участие в ПФР върху максимален размер участие в ПФР предложен от участник умножено по Т 5.2.3. При липса на предложено от участника участие в ПФР – 0 точки . Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките от показателите. Ккомпл. = П1+ П2 + П3+ П4 + П5 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. При изпълнение на застрахователния договор ще бъдат ползвани услуги на "Адмирал Иншурънс Брокер " ООД - лицензиран застрахователен брокер в качеството му на обслужващ брокер на "Белфери" ЕООД , съгласно Договор за възлагане от 08.05.2012г. "Белфери"ЕООД предоставя пълен достъп по електронен път до допълнителна документация на следния интернет адрес www.belferi.com - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2015