Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно- географска служба - МО, Бул. Тотлебен № 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно- географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: htpp://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на товарен автомобил с повишена проходимост тип Пикап за нуждите на ВГС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000, 34113000

Описание:

Моторни превозни средства
Превозни средства с 4 задвижващи колела


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Товарен автомобил с повишена проходимост тип Пикап - 2 бр. съгласно ТС - ДОП 18/2015г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

78950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в.ф. 24 430, гр. Троян ул. "Христо Цонковски" 1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните технически характеристики на автомобила да отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация ТС-ДОП 18/2015, публикувана на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката за които участват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите / офертите трябва да съдържат най-малко; 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице-копие от документа за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП (по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл. 55 ОТ ЗОП (по образец, представен на профила на купувача); 3.5 Техническо предложение ( по образец, представен на профила на купувача); 3.6 Ценово предложение, което да включва ед. цена с и без ДДС и обща сума за 2 (два) броя автомобили с и без ДДС; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, от ЗОП ; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането се извършва до 30 дни след доставката удостоверена с фактура и приемо-предавателен протокол. 6. Цените се формират с и без ДДС и всички др. разходи по доставката. Прогнозната стойност, посочена от възложителя е за 2 (два) броя автомобили и включва ДДС. 7. Отваряне на офертите - на 05.11.2015г., 10.00ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2015