Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, За: Александър Миличин - ст. юрисконсулт в отдел АПО, Р. България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: a.milichin@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: отдел Административно правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/izvarshvane-na-inventarizatsiya-na-parnikovi-gazove-ot-sektor-energiya-izgotvyane-na-saotvetnata-chast-ot-natsionalniya-doklad-po-ramkovata-konventsiya-na-obedinenite-natsii-po-izmenenie-na-klimata-rkonik-za-dokladvane-prez-2016-g-i-2017-g.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на инвентаризация на парникови газове от сектор „Енергия” и изготвяне на съответната част от Националния доклад по Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК)” за докладване през 2016г. и 2017г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73210000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изготвяне на инвентаризациите на емисии на парникови газове от сектор „Енергия” за докладванията през 2016 г. и 2017 г., включващото: събиране на необходимите входни данни, ревизиране на методите и емисионните фактори, изчисляване на емисиите и извършване на подобрения съгласно препоръките от проверките на Националната инвентаризацията на емисиите на ПГ от Секретариата на РКОНИК и Европейската комисия (ЕК); 2. Попълване на данните в съответния програмен продукт - CRF Reporter и генериране на съответните таблици за докладванията; 3. Изготвяне на съответната част от Националните доклади по РКОНИК за докладванията през 2016 г. и 2017 г. 4. Участие в международните проверки на Националната инвентаризация на емисии на ПГ от Секретариата на РКОНИК и ЕК през 2016 г. и 2017 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника: Няма изисквания 2. Технически възможности и квалификация на участника: 2.1 Да притежава опит за изчисляване на емисиите на ПГ за сектор „Енергия“ като има поне двама ключови експерти с компетентност в изчисляването на емисиите на ПГ и вредни вещества; 2.2 Да е изпълнил най-малко 2 броя услуги с еднакъв или сходен предмет на дейност през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет.1, стая 101. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 03.11.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на следния адрес:http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/izvarshvane-na-inventarizatsiya-na-parnikovi-gazove-ot-sektor-energiya-izgotvyane-na-saotvetnata-chast-ot-natsionalniya-doklad-po-ramkovata-konventsiya-na-obedinenite-natsii-po-izmenenie-na-klimata-rkonik-za-dokladvane-prez-2016-g-i-2017-g

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/11/2015