Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ул.Болнична № 17, За: Д-р Надка Радева Пангарова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444564, E-mail: www.csmppz@dir.bg, Факс: 034 444574

Място/места за контакт: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmppz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Доставка на авточасти, доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми, доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”, / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „ Доставка на авточасти за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”; Обособена позиция №2 – „ Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”; Обособена позиция №3 – „ Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31400000, 50116510, 34114100

Описание:

Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента
Услуги по монтаж на автомобилни гуми
Превозни средства за оказване на помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителна стойност по обособени позиции : № 1 - 12000 лв с ДДС ; № 2 -12000 лв. с ДДС ; № 3 - 400 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По обособени позиции, както следва: по обособена позиция №1 - ЦСМП Пазарджик, ул."Болнична" № 17, ет.4; По обособена позиция № 2 - при изпълнителя; По обособена позиция № 3 - при изпълнителя.

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят доказателства за: 1. Първоначална съдебна регистрация; 2. Удостоверение за актуално състояние / в оригинал, или нотариално заверено копие, издадено след датата на откриване на настоящата процедура /, или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност; 3. Копие от документ за регистрация Булстат; 4. Копие от документ за регистрация по ЗДДС; 5. За участие в процедурата по обособените позиции:Обособена позиция №2 – „ Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”; Обособена позиция №3 – „ Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик” - участниците следва да представят лиценз за събиране, транспортиране, съхранение и обездвреждане на отпадъци на основание чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, както и да се съобразят с изискванията, посочени в документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2015