Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Р.Чолакова, инж.В.Апостолов, Република България 1080, София, Тел.: 0889 055710; 0888 305726, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки , отдел Вътрешна сигурност и управление ппри кризи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-mashini-i-suorujeniia-za-oborudvane-na-stanciite-za-tehnichesko-obslujvane-to-i.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35000000

Описание:

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/” разделена на две обособени позиции както следва: Об.поз. №1-„Доставка Машини за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители с керамични филтри”- с прогнозна стойност 24 250.00 лв. без ДДС; Об.поз. №2-„Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за ТО и презареждане на ПГС” - с прогнозна стойност 9 270.00 лв. без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33520 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП. Всеки участник може да представи оферта за всички обособени позиции или само за конкретна/и обособена/и позиция/и но за цялото количество /за всички артикули/, определено за доставка на конкретната обособена позиция. Офертата да съдържа: 1.Данни за участника-обр. Пр.№2. 2.Техническо предложение-обр. Пр.№3,в съответствие с Техническата спецификация,съдържащо: 2.1.Срок и място на приемане- еднократно в срок /до 20 работни дни/ от подписване на договора. 2.2.Място на приемане в склада на Изпълнителя. 2.3.Условия и срок на плащане:Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 дни след доставката и представяне на необходимите документи-/оригинална фактура, сертификат за качество в оригинал от производителя, декларация за съответствие на предлаганите машини и съоръжения, заверки от ДАМТН на съоръженията, комплект-техническо описание и указание за работа с машините и съоръженията /на български/ и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършеното приемане. 2.4.Гаранционен срок - /не по-малък от 12 месеца/ считано от дата на приемане от склада на Изпълнителя. 2.5.За доказване съответствието с Техническата спецификация на Възложителя участникът прилага: 2.5.1.Образец на сертификат за качество, от производителя на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/. 2.5.2.Декларация от участника за съответствие на предлаганите машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване и презареждане на пожарогасителни средства с Техническа Спецификация за доставка на Възложителя–оригинал. 2.5.3.Декларация в свободен текст, че участникът е производител или, когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителите на предлаганите машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване и презареждане на пожарогасителни средства – /договор или друг оторизиращ документ/, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015 г. 3. Срок на валидност на офертата - не по-малко от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 4. Предлагана цена, както и обща стойност, в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта-Пр.№ 4.1-4.2; 5.Други изисквания: 5.1.Когато офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 5.2.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Пр №6; 5.3.Предвид на това, че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена", при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията, в присъствието на участниците. Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-mashini-i-suorujeniia-za-oborudvane-na-stanciite-za-tehnichesko-obslujvane-to-i.html 1.Срок и място за получаване на оферти: 1.1. Срок - 02.11.2015 год. 1.2.Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" №3 Оферта за „Доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/”, с посочена обособената/те позиция /позициите/, за която /които/ представя оферта точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 2.Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 03.11.2015 г от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 3.Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 3.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал ; 3.2. Гаранция за изпълнение на договора - представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал, или парична сума внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод на български език. Приложения към публичната покана : Приложение № 1 -Техническа спецификация за доставка; Приложение №2 - Данни за участика; Приложение №3- Образец на техническо предложение; Приложение №4.1-4.2 - Образец на ценови оферти; Приложение №5 - Проект на договор; Приложение №6- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/11/2015