Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административна сграда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151021nPxs5549538.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на сертификационни одити и последващи годишни одити на управление на горите по FSC за нуждите на ТП ДГС Говежда и ТП ДГС Берковица” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Извършване на сертификационни одити и последващи годишни одити на управление на горите по FSC за нуждите на ТП ДГС Говежда“. Обособена позиция № 2 - „Извършване на сертификационни одити и последващи годишни одити на управление на горите по FSC за нуждите на ТП ДГС Берковица“. Уникален номер на поръчката: 20151021nPxs5549538

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72225000

Описание:

Услуги по оценяване и анализ на процедурите по осигуряване на качеството на системите


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общо 33012 хектара държавни гори и земи, от които 13405 хектара, управлявани от ТП ДГС Говежда и 19607 хектара, управлявани от ТП ДГС Берковица. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 65 800.00 лв. /Шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, или както следва: 1. За Обособена позиция № 1 – 32 200.00 лв. /Тридесет и две хиляди и двеста лева/ без ДДС; 2. За Обособена позиция № 2 - 33 600.00 лв. /Тридесет и три хиляди и шестстотин лева/ без ДДС. Етапи на сертификацията: 1. Предварителна оценка (Pre-Assessment): Извършва се преди основната оценка за издаване на сертификата, с цел запознаване с нивото на съответствие на дейностите по управление на горите в стопанството със съответните стандарти на FSC и запосочване на пропуските и евентуалните несъответствия при последващото провеждане на сертификационната оценка. 2. Сертификационна оценка (Main Assessment): В случай на изпълнение на изискванията на съответните FSC стандарти, на ТП ДГС Говежда“ и ТП ДГС Берковица“ се издават сертификати с надзорен период 5 години. 3. Годишни одити (Annual Surveillances): всяка година след издаване на сертификата се провеждат годишни одити за проверка на изпълнението на съответните стандарти на FSC и поддържане на валидността на FSC сертификата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Говежда и ТП ДГС Берковица

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата (Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 – Приложение №2. Декларацията по чл.47,ал.9 не може да бъде подписвана от пълномощник. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 – Приложение №3; 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор– Приложение №4; 7. Валиден към крайната дата на подаване на офертата сертификат за акредитация, съгласно изискванията на FSC за извършване на сертификация на управлението на гори. 8. Брой квалифицирани водещи одитори по сертификация на управлението на гори (FM). Участниците трябва да разполагат с минимум 5–ма (петима) квалифицирани водещи одитори по сертификация на управлението на гори (FM). Представя се декларация, придружена с необходимите документи - Приложение №10. 9. Участниците трябва да имат разработена версия на FSC-STD-01-001 (4-0) „PRINCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST STEWARDSHIP”, акредитирана от FSC и адаптирана за прилагане в България съгласно вътрешните процедури на участника. Ако версията е достъпна на интернет сайта на участника се прилага линк за връзка. 10. Списък на договорите за сертифициране управлението на гори в България, включително клиентите, датите на договорите и номерата на издадените сертификати. Участниците трябва да имат най-малко 3 (три) договора за сертификация управлението на гори в България. 11. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвиждат такива (Приложение №5). 12. Административни сведения за участника (Приложение №6). 13. Техническо предложение - по образеца за Техническо предложение (Приложение №7). 14. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи. 15. Предлагана цена за изпълнение на поръчката - в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение №8). Оферта може да се подава за една или за всички обособени позиции. !!! Участник, който предложи ценова оферта надвишаваща прогнозната стойност на обособената позиция, за която кандидатства, се отстранява от участие по съответната обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 02.11.2015г. от 13.00 часа в административната сграда на СЗДП, находяща се на адрес: гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2015