Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ценово, ул. Цар Освободител № 66, За: Ваня Кирилова Игнатова, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2020

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015-2016 ГОДИНА

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 14211000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Пясък


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Ценово през експлоатационен сезон 2015-2016 година се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на Изпълнителя. Общата дължина на общинските пътища е: 34,310 км. път – RSE1211 Белцов - Беляново - Кривина 22.710 км.; път – RSE1210 Долна Студена – Ботров 4,400 км.; път – RSE3210 Новград – Караманово 7.200, км.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65654 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ Разчистване на снежната покривка Снегопочистването обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършват своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално движение. При почистване на снега да се запазват подходите към второстепенните пътища и улици, обществени и производствени сгради. При снегопочистването да се спазва график за приоритети на дейностите, предварително съгласувани с Възложителя. Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на работата и увреждат чужда собственост. Също така изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки бордюри, сгради (обществени или частна собственост), елементи на вертикалната пътна маркировка и др. разположени в границите на почистваните пътища. Обезопасяване срещу хлъзгане Обезопасяването на пътните платна против хлъзгане се извършва при заснежени или заледени участъци. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез опесъчаване за стопяване на леда и снега. Качество на извършените работи Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на: • НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата; • Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на AПИ, дял „Зимно поддържане” • Инструкция № 3 от 18.07.2007 г за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия; • Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за движение по пътищата и други приложими към предмета на поръчката. Безопасност на движението и охрана на труда Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на движението и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

По този критерий, съгласно образеца на ценово предложение се оценява предложената крайна единичната цена за снегопочистване за 1 мото /час.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 30.10.2015 г. в 10,30 ч. в стая № 201 на втори етаж в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/10/2015