BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Емилия Симова, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014399, E-mail: library@nsa.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат - Библиотека

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонамент и доставка на периодични издания на руски език и западни езици за 2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

64 – шахматное обозрение; Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры; Вопросы психологии; Легкая атлетика; Лечебная физкультура и спортивная медицина ; Педагогика ; Психологический журнал; Теория и практика физической культуры; Физиотерапия, бальнеология и реабилитация; Физическая культура в школе ; Физическая культура: воспитание, образование, тренировка; Coach and athletic director; Dance magazine; Iaaf new studies in athletics; International gimnast; International journal of sport medicine; Handball training; Quest; Joperd; Journal of sport & exercise psychology; Leistungssport; Research quarterly for exercise and sport; Muscle and fitness; Sport, education and society; Sport medicine (print+online); Swimming world magazine; Triatlete. Прогнозна стойност 14000 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Академична Библиотека на НСА, находяща се в сградата Ректората на НСА „Васил Левски”, Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДОСТАВЧИКЪТ ще бъде задължен да доставя изданията в сградата на АБОНАТА за своя сметка и на свой риск, не по-късно от 60 /шестдесет/ календарни дни от деня следващ отпечатването им или тази посочена на корицата за дата на издаване. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя изданията по опис, в опаковка предпазваща ги от неблагоприятни външни влияния (овлажняване, замърсяване и т.н.) и повреждане при транспортиране при осъществяване на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6. Валиден Сертификат ISO 9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката или еквивалент, издаден на името на участника. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 04.11.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 04.11.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2015