BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проучване и добив на нефт и газ АД, град София, ул. Стефан Караджа №2, За: Шекип Карнобатлъ 064 880423; Добромир Пеев 064 880 448, Република България 1080, София, Тел.: 064 880423; 064 880448, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 064 880448

Място/места за контакт: град Долни Дъбник, област Плевен, ул. Димчо Дебелянов №12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно 2015-2016" СУТРИН Час на тръгване от гр. Плевен 7,00 часа Начален пункт: гр. Плевен - Военен исторически музей Краен пункт: гр. Долни Дъбник - База ПДНГ Маршрут: гр. Плевен, Военен исторически музей - Бензиностанция (М. Денчева) – Бикарника (ж.к.”Дружба”) – Тел.кула (ж.к.”Дружба”) – Кончето (ж.к.”Дружба”) – бл.311 (ж.к.”Дружба”) – Пощата (ж.к.”Дружба”) – Пазар (ж.к.”Дружба”) – Бл. „Летец” – Х-л „Балкан” – Стоматология – Дом на книгата – Битов комбинат – Пазара – І-ва спирка (ж.к. „Сторгозия”) – Фантазия (ж.к. „Сторгозия”) – ЛВТ (ж.к. „Сторгозия”) – с. Ясен – Долни Дъбник База ПДНГ ВЕЧЕР Час на тръгване от гр. Долни Дъбник - 16,35 часа – зимно време, 16,40 часа лятно време Начален пункт: гр. Долни Дъбник, База ПДНГ Краен пункт: гр. Плевен - Военен исторически музей Маршрут: Долни Дъбник База ПДНГ - с. Ясен - ЛВТ (ж.к. „Сторгозия”) – гр. Плевен, Фантазия (ж.к. „Сторгозия”) - І-ва спирка (ж.к. „Сторгозия”) – Пазара - Битов комбинат - Дом на книгата – Стоматология - Х-л „Балкан” - Бл. „Летец” - Пазар (ж.к.”Дружба”) - Пощата (ж.к.”Дружба”) - бл.311 (ж.к.”Дружба”) - Кончето (ж.к.”Дружба”) - Тел.кула (ж.к.”Дружба”) - Бикарника (ж.к.”Дружба”) - Бензиностанция (М. Денчева) - Военен исторически музей

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество или обем на поръчката: Превоз на работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, през работните дни с един автобус с капацитет най-малко 48 седящи места. Срок за изпълнение на договора: 1 (една) години от датата на сключване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността. Участникът да разполага с поне едно собствено или наето превозно средство (автобус) с капацитет най-малко 48 седящи места. При наето пътно превозно средство (ППС) срокът на договора за наем или лизинг да е най-малко до изтичане срока на изпълнение на поръчката. ППС за изпълнение на поръчката да са технически изправни и с изправна работеща отоплителна, вентилационна и климатична система. Участникът да има сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката, валидна към момента на подаване на офертата. Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. Не се сключва договор с участник, за когото за налице тези обстоят. Изискуеми документи: С офертата участникът следва да представи: 1. Копие от валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници. 2. Списък на основните превозни средства (автобуси) за изпълнение на предмета на поръчката, придружен с копия на удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници, издаден от ИА „Автомобилна администрация” и копия на контролни талони за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС. 3. Копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг на ППС. 4. Декларация, че ППС с които ще изпълнява предмета на поръчката са технически изправни и са с изправна работеща отоплителна, вентилационна и климатична система. 5. Копие на договор или копие на застрахователна полица за сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката, валидна към момента на подаване на офертата. Списъкът по т. 2 и декларацията по т. 4 се представят в оригинал, подписан от лице с представителна власт съгласно регистрацията на участника или упълномощено лице (прилага се изрично пълномощно). Всички копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на лице с представителна власт и печат. Изисквания към съдържанието и формата на офертите: Участниците представят писмени предложения (оферти), които съдържат: 1. Данни за кандидата, който прави предложението; Наименование, адрес, лица за контакт; Кратка информация за дейността на кандидата; 2. Техническо предложение, съгласно изискванията на възложителя, включително маршрутно описание по образец - Приложение № 9а към чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министерството на транспорта (обн. ДВ. бр.101/1999г., посл. доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г.); 3. Срок за изпълнение на предмета на поръчката; 4. Ценово предложение – цена за един работен ден; 5. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 45 дни от крайния срок за получаване на офертата. Прилагат се изискуемите документи съгласно настоящата публична покана. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката. Офертата се представя на адрес: гр. Долни Дъбник - 5870, ул. Димчо Дебелянов № 12.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор класираният на първо място участник е длъжен да представи: 1. документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, превижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или представянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 -оригинал по образец. Документите за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП се представят за всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 09.11.2015 г. от 10.00 часа в град Долни Дъбник, ул. "Димчо Дебелянов" №12 в административната сграда на дружеството, ет.2. Източник на финасиране - със собствени средства на дружеството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2015