Версия за печат

BG-гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ №136, За: Ганка Господинова, главен експерт, отдел Поддръжка на информационните системи в ИАОС, Мария Костадинова, юрисконсулт, отдел Административно - правно обслужване, ИАОС, Република България 1618, гр.София, Тел.: 02 9406432; 02 9406459; 02 9406479, E-mail: m.ivanova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел АПО, Отдел ПИС, Отдел РММШ, ИАОС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/osiguryavane-na-edinna-neprekasnata-komunikatsionna-svarzanost-chrez-virtualna-chastna-mrezha-ip-vpn-za-obekti-ot-sistemata-na-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на непрекъсната свързаност чрез виртуални частни мрежи (ІР VРN) на две Национални автоматизирани системи. Тези мрежи трябва да осигуряват комуникационна свързаност между обекти от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и между обекти от Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време. Двете автоматизирани системи са разположени в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните й лаборатории, Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и други.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32420000, 64215000

Описание:

Мрежово оборудване
IP телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За изпълнение на поръчката е необходимо участника, предоставящ услугата за осигуряване на Единната комуникационна свързаност, да разполага със следните възможности за: Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 – „Help Desk”, работеща „Trouble Ticket” система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Участникът трябва да разполага с обучен технически и административен персонал за контакти, при възникване на необходимост. Времето за реакция при заявяване на повреда не трябва да надвишава 1 час. Участникът трябва да гарантира и максимално време за отстраняване на технически проблеми в мрежата, до 8 часа. Да притежава и управлява собствен национален Център за управление и контрол на мрежата, както и система за мониторинг (наблюдение на мрежата в реално време), базирани на хардуерни и софтуерни платформи. Участникът трябва да разполага със служители, ангажирани с изпълнението на поръчката, които да притежават необходимата квалификация в областта на комуникационните технологии. Като доказателство е необходимо да се приложи списък със служителите. За реализиране на поръчката, участникът трябва да използва в технологичните си възли в страната, апаратура и системен лицензиран софтуер само от водещи световни производители в тази област Технологията за предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка трябва да отговаря на утвърдените стандарти за изграждане на комуникационна мрежа за пренос на данни – Виртуална частна мрежа (ІР VРN), като IP/MPLS или еквивалентно; За реализиране на поръчката, участникът трябва да предложи изцяло наземна цифрова свързаност с гарантирана скорост, без използване на безжична („wireless”) технология, за всяка точка от секциите „Кабелни трасета“ в таблиците в т. 3.5. При необходимост да се осигури възможност за: • увеличаване на скоростите на физическите линии в кратък технологичен срок; • добавяне на нови точки посочени от възложителя към IP VPN мрежата. Участникът трябва да предложи безжична 3G / GPRS комуникация единствено за точките от мрежите на двете автоматизирани системи, които са в секции „Точки по 3G/GPRS“ в таблиците в т. 3.5. След достигане на месечения трафик при висока скорост, скоростта за тези точки се ограничава на не по-малко от 128 Kbps. Технологията използвана при изграждането на връзките трябва да бъде базирана на цифрова широколентова („Broadband”) свързаност. Предоставените от участника кабелни трасета следва да бъдат симетрични със 100% гарантиране на скоростта. За комуникационен протокол на Layer2 за всички точки трябва да се използва Ethernet с ел. интерфейс до всяка крайна точка съответно Ethernet 10 Base T с порт за конектор RJ-45 или еквивалентно. Топологията на VPN мрежата предлагана от участника трябва да бъде от типа „всеки с всеки” (“full-mesh”), като съответно за логическата свързаност между точките на възложителя в страната се използва TCP/IP протокол. При IP адресацията на точките трябва да бъдат използвани мрежи с “частни” IP адреси, съобразно RFC 1918. Участникът трябва да разполага с капацитет на пренос между отделните PoP (точки на присъствие), който да гарантира напълно исканите скорости, да отговаря на критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящата поръчка и да предоставя възможност за увеличаването му при поискване. Доставчикът трябва да гарантира висока надежност на мрежата си и да поддържа следните минимални основни параметри: • ефективност („uptime”) > = 99,9%; • загуби на пакети < 0,3%; транзитни закъснения < 80 ms При предоставяне на услугата участника не трябва да допуска нарушаване на целостта и непрекъсваемостта на вече изградената (съществуваща) мрежа, както и на присъединените към нея външни мрежи по силата на административен акт. Продължава в раздел ІІІ - Допълнителна информация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта за участние в процедурата за обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията на Възложителя и за което не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - (Образец № 3). Декларацията се попълва от съответните лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Всеки участник може да подава само една оферта за участие в процедурата. Не се допускат варианти на офертата. Не може да представя самостоятелна оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните технически възможности и квалификация: 1. Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на комуникационните технологии; 2. Да е реализирал най-малко 3 (три) броя услуги със сходен предмет за последните три години; 3. Да представи лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България; 4. Да притежава и представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, покриващ предмета на настоящата поръчка; 5. Да притежава и представи Сертификат за внедрена система за информационна сигурност по ISO 27001:2013 или еквивалент с обхват, покриващ предмета на настоящата поръчка; 6. Да притежава и представи Сертификат за внедрена система за управление на IT услугите по ISO 20000-1:2011 или еквивалент с обхват, покриващ предмета на настоящата поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 02.11.2015 г. в зала №3, ет. 2 в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Продължение от Раздел ІІІ - Количество или обем Участникът трябва да предложи резервиране на точката на адрес град София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, стая 518 чрез изграждане на две алтернативни кабелни трасета, като едното е по оптичен кабел. Точките от двете мрежи в сградата на ИАОС трябва да бъдат оборудвани от изпълнителя с подходящи маршрутизиращи устройства (рутери). Рутерът на адрес град София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, стая 518, трябва да бъде свързан с двете кабелни трасета, основното и алтернативното (рутерът да има 2 WAN порта).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2015