Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/139-izvarshvane-na-deinosti-po-zimno-poddarzhane-i-snegopochistvane-za-zimen-period-2015-2016-g-za-v-chetvartoklasnata-patna-mrezha-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit-64-030-km-i-ulichna-gradska-mrezha-52-km-na-gr-lukovit.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2015-2016 г.” за: „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит – 64 030 км“ и „Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит“. В поръчката не се предвижда възлагане на дейности по Републикански пътища, преминаващи през гр. Луковит /6,536 км./, поддържани от АПИ. Поръчката следва да се изпълни, съгласно действащите стандарти, добри практики при спазване „Техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата, раздел „Зимно поддържане”, Технически изисквания за сол за зимно поддържане на пътищата – ИАП, 2005 г” . В процедурата не се предвижда разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции. Всеки участник в процедурата може да подаде една оферта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

за „ ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Луковит- 64.030 км“, в размер на 50 000 лв, без ДДС, в рамките на осигурени средства от МРРБ и „Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит” в размер на 15 000 лв., без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Луковит, гр. Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Лице, което участва като участник в обединение/подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и да участва в друго обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник по настоящата процедура.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 1 /един/ договор за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Еднакви или сходни, са услугите по снегопочистване, разчистването на снегонавявания и уплътнени снежни пластове, оросяване с луга, опесъчаване с минерални и други материали. 2. Участникът да разполага минимум със следната собствена или наета техника: Трактор- снегорин минимум 80 к.с. – 2 бр; Трактор- снегорин мин. 100 к.с -2 бр. ; Трактор – снегорин мин. 130 к.с.- 1 бр.; Камион- снегорин с пясъкоразпрасквач мин. обем на бункера 5 куб.м- 2 бр. Забележка: За техниката с посочен тип съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно”. Изисквания към машини, оборудване и техническите съоръжения, с които кандидата разполага за изпълнението на поръчката: 1.Гребла: 1.1.С изменящ се ъгъл; 1.2.С не изменящ се ъгъл; 2. Работна част на греблото: 2.1.Метална; 2.2 Гумена; Участниците подписват декларация в свободен текст, която прилагат в офертите си, че техниката, която ще използват за изпълнение на поръчката, не се дублира с техниката, която ще се използва при поддържане на републиканска и/или общинска пътна мрежа, обекти на други обществени поръчки. 3.Участникът да разполага със следната база (собствена или наета), необходима за изпълнение на поръчката: - Склад и площадка за съхранение на техниката "с домуване на пункт за зимно поддържане" или "на повикване при необходимост". 3.Осигуряване на необходимите условия за работа и почивка на обслужващия персонал на пунктовете за зимно поддържане. Машините и съоръженията се договарят на двусменен режим на работа. При двусменен режим на работа, когато машините работят по-малко от две машиносмени, разликата до 17 часа се заплаща в престой (дежурство). Наличие на база за съхранение на инертните материали: пясък, фракции, цистерни за луга, сол и други.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на минималните изисквания за технически възможности и квалификация се представят от участниците в обединението, чрез които последното доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а от ЗОП кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. ПЛИК №1 с надпис „Документи за подбор” в който се поставят документите, изискани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. В ПЛИК № 1 се поставят всички документи, описани по-долу в документацията, като „Документи за подбор”. ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа: Техническо предложение по образец заедно с приложен План на работа за изпълнение на услугата, с надпис: „Предложение за изпълне

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

изпълнение на поръчката” и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение по образец, с надпис: „Предлагана цена”. І. Плик № 1-Документи за подбор съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител; 2. Представяне на Участника (Образец № 2), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 3); 3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът трябва да съдържа клаузи, в които: - се гарантира, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните услуги между отделните участници в обединението. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка една физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец 4. 6. Списък на договорите за услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, Образец № 5, заедно с доказателства за извършената услуга: - Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или - Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата 7. Списък на ангажираните в поръчката собствени и/или наети лица-описание на образованието и професионалната им квалификация Образец № 6. 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец 7; 9. Декларация във връзка с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - Образец 8; 10. Списък на собствена или наета специализирана механизация оборудвана със съответните технически средства средства за средства за изпълнение на снегопочистване и опесъчаване на местните пътища, образец № 9, 11. Декларация за база (собствена или наета), необходима за изпълнение на поръчката – Образец 10;- -Разходите по т.1 се формират за срока на договора – зимен сезон, средно статистически от 3/ три/ месеца от /15.ХІ до 15.ІІ/. Ежемесечно се актуват по 1/3 част от стойността по т.11, като се използва корекционен коефициент от 0,6 до 1,0 в зависимост от атмосферните условия и състоянието на настилката през отчетния месец. Приспадат се участъците затворени за движение за съответния срок. - Корекционните коефициенти за ежемесечно актуване.Срокът на валидност на офертите, изискван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на оферти.• Авансово плащане - Възложителят заплаща авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента).•Междинни плащания - въз основа на изготвени от изпълнителя и одобрени от инвеститора подробна количествена сметка-по образец на МРРБ. Офертите да бъдат отворени на: 03.11.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/10/2015