Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: проф.Кирил Андонов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014306, E-mail: lirik54@abv.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на сух кварцов пясък за спортни игрища със зърнометричен състав 0.4 мм – 0.8 мм

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 150 ТОНА сух кварцов пясък за спортни игрища със зърнометричен състав 0.4 мм – 0.8 мм Прогнозна стойност 133.33 лева без включен ДДС за един тон, или общо количество без включен ДДС 20000 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София - 1700, Студентски град, Република България, комплекс „Открити спортни съоръжения”, Футболно игрище на Национална спортна академия „Васил Левски”, с координати на центъра (x) 4597643.292 м. (y) 8500679.082 м. по координатна система от 1970 г.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката следва да се осъществи с превоз на Изпълнителя, по график утвърден от Възложителя след сключване на договора. Кварцовият пясък следва да е опакован и доставен в опаковки тип БИГ БЕГ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2015 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 13.00 часа на 28.10.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 13.30 часа на 28.10.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015