Версия за печат

BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на ОУ"Димитър Полянов" с Трънак и на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид, както до училищата, където ще се осъществява тяхното обучение така и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността. Предмет на поръчката е „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва: 1. специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание; 2. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Колиество, обем, маршрути са съгласно техническа спецификация към поканата. Прогнозна стойност по обособени позиции: 1. 20 010.00лв. 2.12 420.00лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32430 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Трънак и с.Сини рид, община Руен

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник следва да разполага с: 1. Валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Р. България съгласно Закона за Автомобилните превози и Наредба №33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 2. Валидна към датата на подаване на офертата задължителна застраховка "Злополука на пътниците " за всички ППС, с които ще се извършва специализирания превоз. 3. Валидна към датата на подаване на офертата задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за всички ППС, с които ще се извършва специализирания превоз. В случай, че застраховката е сключена при условията на разсрочено плащане задължително се представят и заверени копия на квитанции за платени вноски, с които се доказва, че са внесени дължимите вноски за съответния период; 4. Да притежава и/или разполага с ППС, които имат достатъчно места за пътници, изисквани за съответната позиция и съответните резервни такива(съгласно техническа спецификация), както следва: За обособена позиция 1: -ППС с поне 39 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Трънак - с. Каравельово –с. Трънак - ППС с поне 38 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Трънак - с.Соколец- с. Трънак и по маршрута с. Трънак - с. Билка - с. Трънак. За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията. За обособена позиция 2: - ППС с поне 37 седящи места без мястото на водача, който ще изпълнява превоза на учениците по маршрута с. Сини рид - с. Рожден - с. Сини рид. За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията. 5. ППС, с които ще се изпълнява поръчката и резервните включително, да са преминали ГТП и да притежават удостоверение за транспортна годност, както и такова за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици. 6. Да разполага с технически екип в състав: За обособена позиция 1:- 2 броя водачи, които да притежават най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да са на възраст не по-малко от 25 години. За обособена позиция 2:- 1 брой водач, който да притежава най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да е на възраст не по-малко от 25 години. 7. Да осигурят извършването на предпътни прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства, с които ще осъществяват специализирания превоз на ученици съгл.чл.62б от Наредба № 33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 8.Да осигурят извършването на предпътен медицински преглед на водачите, които ще управляват превозните средства, с които ще извършват специализирания превоз.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата и приложенията към нея, както и заповедта за откриване, са публикувани в профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Офертите ще бъдат разгледани на 28.10.2015 г. от 10.00 ч. в стая 35 в сградата на община Руен. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство. Офертата следва да съдържа: - Представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/ не използване на подизпълнители; - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно т. 8 от заповедта и раздел IІІ. от техническата спецификация. - Ценово предложение - Техническо предложение При подписване на договор за обществена поръчка се представят документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015