Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж.В.Трифонова; инж. Ал. Иванов, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0886 127286, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на пътнически вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-stend-za-izpitvane-na-prujini-za-putnicheskite-vagoni-sobstvenost-na-bdj-putnicheski.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с цел обезпечаване на ремонтите на пътнически вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 /един/ брой стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с цел обезпечаване на ремонтите на пътнически вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в съответствие с Техническото задание за доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с цел обезпечаване на ремонтите на пътническите вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, бул.”Стефансон” №5

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП. Офертата да съдържа: 1.Данни на участника – образец Приложение №2. 2.Техническо предложение - образец Приложение №3, съдържащо: Срок на израб., доставка, монтаж, въвеждане в експл. и обучение на персонала – общо не повече от 182 дни, и гаранц. поддърж. на предлагания стенд за изпитване на пружини за пътн. вагони - 24 месеца/, в т.ч.: 2.1. Срок за изпълнение на дейностите на ЕТАП І: “Изработване на Стенд за изпитване на пружини за пътнически вагони”– не повече от 160 (сто и шестдесет) дни) от датата на влизането на договора в сила и превеждане на аванс от възложителя. 2.2. Срок за изпълнение на дейностите на ЕТАП II: „Доставка, монтаж, пробна експлоатация, въвеждане в експлоатация на Стенда за изпитване на пружини за пътнически вагони и обучение на персонала ” – не повече от 22 (двадесет и два) дни от приемане на дейностите по Етап І. 2.3.Срок за изпълнение на дейностите на ЕТАП ІІІ - 24 месеца от от приемане на дейностите по Етап ІІ. 2.4.Гаранционен срок на предлагания стенд за изпитване на пружини за пътн. вагони - не по-кратък от 18 месеца. 2.5.Място на доставка, монтаж и въвеждане в експл. на предлагания стенд за изпитване на пружини за пътнически вагони – ППП София, ОП „Надежда” с адрес: гр.София, бул."Стефансон" №5. 2.6. Условия и срок на плащане: 2.6.1. Плащането се извършва в лева, по банков път, както следва: 2.6.1.1. Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора в срок до 10 /десет/ работни дни от подписването на договора и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура за авансово плащане. 2.6.1.2.Междинно плащане в размер на разликата между стойността по т.1.1 от Етап І /съгласно ценовата оферта на участника/ и авансовото плащане по т.3.3.1. на проекта на договора се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни след тестване на електронно-измервателната система в лабораторни условия в присъствието на представители на Възложителя и подписване на протокол за одобрение на електронно-измервателната система. 2.6.1.3. Окончателното плащане на остатъка от стойността на договора се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни след извършване на дейностите по Етап ІІ и представяне на необходимите документи от Изпълнителя съгласно т. 3.4. на проекта на договора. 2.7. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участника: 2.7.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който е публикувана информация за доставката – Приложение № 7/образец/ - минимум едно. Под "сходна доставка” с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на стенд за изпитване на пружини за обществен пътнически транспорт. 2.7.2. Техническо описание в свободен текст на предлагания стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони в съответствие с техническото задание на възложителя. 2.7.3.Декларация за съответствие с Техническото задание на Възложителя. 2.7.4. Декларация в свободен текст, че участникът е производител или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя на предлагания стенд за изпитване на пружини за пътнически вагони - договор или друг оторизиращ документ, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на продукцията му през 2015 г. 2.7.5.Декларация за съответствие с европейски/международни стандарти. 3. Предлагана цена в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта /Приложение №3/. 4. Виж раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III "Изисквания за изпълнение на поръчката": 4.Други изисквания: 4.1. Когато офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител, както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 4.2.Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Приложение №6. 4.3.Офертите ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена". Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - http://www.bdz.bg/bg/profile/category-publichni-pokani.html Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 5.Срок и място за получаване на оферти: 5.1. Срок - 03.11.2015 год., 16:30 часа. 5.2.Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" №3 Оферта за „Доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” с цел обезпечаване на ремонтите на пътн. вагони в поделенията на" БДЖ-ПП" ЕООД, точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 6. Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 04.11.2015г. от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 7.Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 7.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал ; 7.2. Гаранция за изпълнение на договора, която представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проект на договор - Приложение №5 към поканата. Приложения към публичната покана: 1.Приложение № 1 - Техническо задание за доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с цел обезпечаване на ремонтите на пътнически вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД; 2.Приложение № 2 - Данни на участника; 3.Приложение № 3 - Образец на техническо предложение; 4.Приложение № 4 - Образец на ценова оферта; 5.Приложение № 5 - Проект на договор; 6.Приложение № 6 - Образец на декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 7.Приложение № 7 - Списък съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2015