Версия за печат

BG-Първомай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГСС Васил Левски, ул. Братя Миладинови - север,53 а, За: Росица Тоскова Генова - директор, Марийка Гъделева - гл. счетоводител,Илияна Колева -ЗАС, България 4270, Първомай, Тел.: 033662912 62913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Място/места за контакт: ул. Братя Миладинови - север,53 а,гр. Първомай

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgss-vlevski.com/.

Адрес на профила на купувача: http://pgss-vlevski.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на ПГСС "Васил Левски" град Първомай,финансирана по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование",утвърдена с Решение № 299 от 05.05.2015г. на Министерски съвет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16130000

Описание:

Сеялки, садачни или разсадосадачни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой нова неупотребявана навесна,пневматична сеялка окопни култури и един брой неупотребявана навесна сеялка слята повърхност, с параметри,отговарящи на техническата спецификация към настоящата покана. Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС и е лимитна,където лимитната стойност без включен ДДС за сеялка окопни култури е 9800 лева, а лимитната стойност без включен ДДС за сеялка слята повърност е 11200 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГСС"Васил Левски" град Първомай

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата на участника следва да бъде изготвена по обявения образец на Профила на купувача, и да съдържа минимум всички предвидени в образеца реквизити. 2. Техническото предложение следва да отговаря на Техническата спецификация към настоящата покан(Навесна,пневматична, за точна сеитба сеялка окопни култури и навесна сеялка слята повърхност с механичен сеещ апарат).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно следната формула: 1. Показатели за оценка: 1) Ценово предложение „предлагана цена” - K1 - Предложена цена - с тежест 60 % от оценката 2) Срок за доставка на сеялките в календарни дни– K2 /средно аритметична стойност от срока на доставка на двете сеялки - К2 = (К2о + К2с):2 където К2о – срок на доставка на сеялка окопни култури К2с – срок на доставка на сеялка слята повърхност - с тежест 20 % от оценка 3) Гаранционен срок на доставените сеялки в месеци – K3 /средно аритметична стойност от гаранционния срок на двете сеялки - К3 = (К3о + К3с):2 където К3о – срок на доставка на сеялка окопни култури К3с – срок на доставка на сеялка слята повърхност - с тежест 20 % от оценката 2. Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата К1 - предлагана цена - с максимален брой точки 60 Оценката се формира по формулата: К1 = (Минимална предложена цена : Предложена цена от участника) х 60 К2 - Срок за доставка на инвентара -с максимален брой точки 20 Оценката се формира по формулата: К2 = (К2о + К2с) :2 Където: К2о = ( Минимален предложен срок за доставка на сеялка окопни култури : Предложен срок за доставка на сеялка окопни култури от участника) х 20 К2с = ( Минимален предложен срок за доставка на сеялка слята повърхност :Предложен срок за доставка на сеялка слята повърхност от участника) х 20 Забележка: Посочения срок за доставка на инвентара не бива да бъде по-дълъг от един месец (тридесет календарни дни) след сключване на договор за доставка и следва да бъде посочен в календарни дни. К3 – Гаранционен срок на доставения инвентар– с максимален брой точки 20 Оценката се формира по формулата: К3 = (К3о + К3с) :2 Където: К3о =( Предложен гаранционен срок на сеялка окопни култури от участника: Най-дълъг гаранционен срок на сеялка окопни култури в офертите на участниците) х 20 К3с =( Предложен гаранционен срок на сеялка слята повърхност от участника:Най-дълъг гаранционен срок на сеялка слята повърхност в офертите на участниците) х 20 Забележка: Гаранционния срок следва да се посочи от участника в месеци. Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: К0 = K1 + K2 + К3 Максимален брой точки- 100 Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания към офертите на кандидатите. Всяка оферта трябва да съдържа: -данни за лицето, което прави предложението,техническо предложение, -ценово предложение,срок на валидност на офертата;снимков материал на инвентара. Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа някои от изискваните реквизити, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. Офертата на участника следва да бъде представена запечатана в непрозрачен плик, с надпис: За участие в обществената поръчка по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята сеитба за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай” Име на участника, адрес за кореспонденция, представляващо лице, телефон, факс и е-мейл адрес. • Срок и място и начин за получаване на офертите: -до 27.10.2015 г., до 16:00 часа. - п.к.4270, гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови-север” №53а, в деловодството на гимназията. - лично, чрез упълномощено лице или чрез куриерска фирма с обратна разписка и входящ номер. Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката могат да бъдат получени в деловодството на гимназията,на телефон 0336 6 2912, или на e-mail: pgss_parvomai@abv.bg. Място, ден и час за разглеждане на предложенията – 28.10.2015 г. от 13:00 часа в кабинета на главния счетоводител, адрес: адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - север” № 53а.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015