Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж.Елена Христова; Вера Захова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 066493;0884 228812, E-mail: vzahova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Ремонт на тягов подвижен състав,отдел Общeствени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-elektricheski-lampi-za-lokomotivi-putnicheski-vagoni-i-signalni-fenercheta.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на електрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

"Доставка на електрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета", разделена на 5/пет/ обособени позиции:Обособена позиция№1-“Доставка на луминесцентни лампи”;Обособена позиция №2-" Доставка на електрически лампи за нуждите на локомотивните депа” ;Обособена позиция №3-“Доставка на електрически лампи обща употреба”; Обособена позиция №4-"Доставка на електрически лампи за пътнически вагони";Обособена позиция №5-“Доставка на прожекторни лампи за нуждите на локомотивните депа при "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД".Видовете и количества електрически лампи са посочени в Техническата спецификация за доставка на Възложителя-Приложение №1 към публичната покана и в Партидната спецификация за доставка на Възложителя-Приложение №2 към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64910 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в складовете на Възложителя на територията на Република България, както следва:за локомотивните депа – в склада на Локомотивно депо София, ул.”Заводска”№1; за вагонните депа – в склада на ОП”Надежда” на адрес: гр.София, ул.”Стефансон”№5

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридич.лице или техни обединения,което отговаря на изискванията на ЗОП. Всеки участник може да представи оферта за всички обос.позиции или само за една обос.позиция,но за цялото кол-во/всички номенклатури/ Офертата да съдържа: 1.Данни за участника-обр.Пр.№4 към поканата; 2.Техническо предложение-обр.Пр.№5 към поканата,съдържащо: 2.1.Срок,начин и място на доставка: 2.1.1.Срок и начин на доставка- на две партиди,по видове и кол-ва,посочени в Партидна специф.за доставка на Възложителя–Пр.№2 към поканата.Сроковете на доставка са, както следва: -първа партида–до 30 раб.дни след датата на сключване на договора; -втора партида– от 110 до 120 раб.дни след датата на сключване на договора 2.1.2.Място на доставка- в складовете на Възложителя,както следва: - за лок.депа–в склада на лок.депо София,ул.”Заводска”№1; - за ваг.депа–в склада на ОП”Надежда” на адрес:гр.София,ул.”Стефансон”№5 2.2.Гаранционен срок на доставените ел.лампи- не по-кратък от 12 месеца от датата на доставка 2.3.Условия и срок на плащане- в лева, по банков път,в срок до 30 дни след дост.на всяка партида и представяне на необход.документи/оригин.фактура,сертификат за качество на предлаганите ел.лампи,издаден от производителя,в оригинал;декларация за съответствие,издадена от производителя или участника,удостоверяваща съответствието на стоките със съответните стандарти,на бълг. език;информационни листове за безопасност,в съответствие с изискванията на „Закон за защита от вредното въздействие на хим.вещества и препарати” и приемо-предават.протокол за доставяните ел.лампи,с изписани номер на дог.за доставка,буквеното и цифровото обозначение за мощност,напрежение,цокъл,балон и др.,посочени за всеки вид. 2.4.Участникът декларира,че ще изпълни доставката,в съответствие с Технич.спецификация за доставка на Възложителя-Пр.№1 към покана,Партидната специф.за доставка на Възложителя-Пр.№2 към поканата и Технич.изисквания на Възложителя-Пр.№3 към поканата. 2.5.За доказване съответствието с Технич.изисквания на Възложителя участникът прилага: 2.5.1.Техническа спецификация на предлаганите за доставка електрически лампи,които да отговарят на технич.параметри –напрежение/V/,мощност /W/,вид на цокъла,диаметър //,дължина на тялото /L/,посочени в Технич.спецификация за доставка на Възложителя-Пр.№1 към публичн. покана,в съответствие с БДС и Европейската норма–оригинал,подписан от участника. 2.5.2.Декларация в свободен текст,че участникът е производител или когато участникът не е производител,задължително представя документ от производителите на предлаганите ел.лампи/оторизационно писмо,пълномощно,дистрибут.договор или друг оторизиращ документ,доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на продукцията им през 2015/2016 г./-копие,заверено от участника. 2.5.3.Образец на сертификат за качество на предлаганите ел.лампи,издаден от производителя–копие,заверено от участника 2.5.4.Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен,издаден на името на производителя– копие, заверено от участника 3.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-по обр.Прил.№8 към поканата 4.Срок на валидност на офертата-не по-малко от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 5.Предлагана цена, както и обща стойност,в съответствие с приложените към поканата образци на ценови оферти-Пр.№№6.1-6.5 към поканата. 6.Други изисквания: 6.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от закон.представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нот.заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нот.заверено копие. 6.2.Продължава в раздел"Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III."Изисквания за изпълнение на поръчката" 6.2.Предвид на това,че критерий за оценка на офертите е"най-ниска цена",при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията,в присъствието на участниците. Прогнозна стойност по обос.позиции:об.поз.№1-9414,00 лв.без ДДС;об.поз.№2-26 680,06 лв.без ДДС;об.поз.№3-3906,90 лв.без ДДС;об.поз.№4-3 267,00 лв.без ДДС;об.поз.№5-21642,50 лв.без ДДС Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-ПП" ЕООД- http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-elektricheski-lampi-za-lokomotivi-putnicheski-vagoni-i-signalni-fenercheta.html Всички документи трябва да бъдат заверени(когато са ксерокопия)с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 7.Срок и място за получаване на оферти: 7.1.Срок-28.10.2015 г. 7.2.Място-Офертата на участник,заедно с приложените към нея изискани документи,да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис:ДО "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД,гр. София 1080,ул.Иван Вазов №3 Оферта за "Доставка на електрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета",с посочена обособената/те позиция/позициите,за която/които/представя оферта,точен адрес на подател,лице за контакт,факс,имейл,телефон за връзка 8.Дата,час и място за отваряне на офертите-Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 29.10.2015 г. от 10,00 часа в сградата на "БДЖ- ПП"ЕООД,на адрес:гр. София,ул.Иван Вазов №3.На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. 9.Изисквания към изпълнителя при сключване на договор: За сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи: 9.1.Документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП - оригинал или нот.заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП-оригинал; 9.2.Гаранция за изпълнение на договора,представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-ПП" ЕООД.Гаранцията се представя в една от следните форми:безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума,внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-ПП"ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице,всички документи,издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в офиц.превод на български език.В случай,че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност.Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проектодоговор- Прил.№7 към поканата. Приложения към публичната покана: Приложение№1-Техническа спецификация за доставка на електрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета; Приложение№2-Партидната спецификация за доставка на електрически лампи за локомотиви,пътнически вагони и сигнални фенерчета; Приложение№3-Технически изисквания за доставка на електрически лампи,пътнически вагони и сигнални фенерчета за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период; Приложение№4-Данни за участника; Приложение№5-Образец на техническо предложение; Приложения№6.1-6.5-Образци на ценови оферти; Приложение№7-Проект на договор; Приложение№8-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2015