BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка франко складова база на ПСОВ в гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе” на пластмасови ленти за филтър преси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY”, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42417310 (AB06)

Описание:

Ленти за лентови транспортьори (Пластмаса )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Размерите и техническите параметри на пластмасовите ленти са посочени в поканата за участие. Прогнозната стойност не задължава Възложителя да я усвои в пълен размер. Заявките ще бъдат периодични, в зависимост от потребностите и възможностите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база на ПСОВ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе”.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена, в лв., без ДДС, франко складова база на ПСОВ – Пловдив, ул. „Ягодовско шосе” – тежест 90 точки К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*90; Цената се получава като сума от единичните цени за всеки един размер на лентите, посочените в поканата. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всеки един от посочените в поканата. В случай, че участниците не посочат единична цена за някой от горепосочените размери, офертата им няма да бъде разгледана. К2 – Срок на доставка – тежест 10 точки; Този критерий се оценява по следната формула:К2 = (К2минимален/К2конкретен)*10 Срокът на доставка не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) работни дни. В случай, че офертата не отговаря на това изискване, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 28.10.2015 г. (сряда) в 10,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/10/2015