Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=655.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Съгласно Общия терминологичен речник CPV на обществените поръчки, настоящата поръчка има за предмет извършване на ДОСТАВКА (покупка) на Части за верижни триони, Смазочни масла и препарати, с код по CPV 42675100, 09211000 Количество- съгласно техническата спецификация, като количествата са прогнозни и възложителя се ангажира да заплати само тези които ще заяви след сключване на договора, по предложените единични цени от определения изпълнител Максимална прогнозна стойност (финансов ресурс)-до 500 лева без ДДС Състояние – всички артикули от техническата спецификаия следва да са нови Всички артикули са подробно описани в техническата спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42675100, 09211000

Описание:

Части за верижни триони
Смазочни масла и препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация но на стойност до 500.00 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно техническата спецификация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - 31.12.2015 г. с същия да бъде продължен при същите условия до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя и сключването на нов договор през 2016 г. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00 ч.на 27.10.2015г. на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Адрес на „Профила на купувача” http://dgsdobritch.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на представените документи, приложен към документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/10/2015