Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=650.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Предмет на застраховане – Живота и здравето на физически лица, работещи в „ДГС-Добрич“ТП гр.Добрич, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. 2. Застрахователна сума – минимум предвиденото в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, а именно обща минимална застрахователна сума за всички застраховани лица -1 238 110,00 лв. 3. Минимално застрахователно покритие - Застрахователният продукт предмет на поръчката по тази позиция следва да включва минимум покритие на застрахователните рискове, настъпили на територията на Република България, съгласно разпоредбите на чл.7 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. 3.1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; 3.2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; 3.3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. 3.4. Застрахователни обезщетения - Размера на застрахователните обезщетения се определят съгласно разпоредбите на чл.9 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. 3. Срок на застраховката – една година, считано от 00.00 часа на деня следващ деня на подписване на застрахователната полица до 24 часа на последния ден от срока. 4. Застраховани лица - 17 лица по списък. Възрастта на нито едно от лицата не надвишава пенсионната възраст.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66512100

Описание:

Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

за една година, за 17 лица, при обща минимална застрахователна сума за всички застраховани лица -1 238 110,00 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно техническата спецификация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - една година от сключване на полицата Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул.Марин Дринов 5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 10.00ч на 27.10.2015г. на адрес гр.Добрич, ул.Марин Дринов 5 Адрес на „Профила на купувача” www.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на представените документи, приложен към документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/10/2015