BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Емилия Симова, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014399, E-mail: library@nsa.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат - Библиотека

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонамент и доставка на български ежедневници и периодични издания за 2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Държавен вестник-2; Новинар -1; Дневен труд-2; 24 часа-1; 7 дни спорт-2; Меридиан мач-1; Тема спорт-1; Аз - буки-1; Телеграф -1; Лечител -1 ; Мускули и фитнес-1; Охрана ,оръжие и сигурност-1; Медицина и спорт-1; Бюджетът -1; Мединфо -1 ;Труд и право-1; Инфосвят – серия – Висше образование-1; Наръчник на икономиста-1; Справочник за цените в строителството-1; Наръчник – защита правата на работодателя от назначението до уволнението- 1 Прогнозна стойност 3400 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Академична Библиотека на НСА, находяща се в сградата Ректората на НСА „Васил Левски”, Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДОСТАВЧИКЪТ ще бъде задължен да доставя изданията в сградата на АБОНАТА за своя сметка и на свой риск в деня на издаване – за ежедневниците, и не по-късно от 7 /седем/ календарни дни, от датата на издаване или тази посочена на корицата за дата на издаване за списанията и другите периодични издания. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя изданията по опис, в опаковка предпазваща ги от неблагоприятни външни влияния (овлажняване, замърсяване и т.н.) и повреждане при транспортиране при осъществяване на доставката

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6. Валиден Сертификат ISO 9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката или еквивалент, издаден на името на участника. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 27.10.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 27.10.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/10/2015