Версия за печат

BG-Тутракан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Ловно-рибарско дружество Сокол”, ул. „Трансмариска” 25, За: Инж. Айхан Рюстем Хатип, Република България 7600, Тутракан, Тел.: 0866 60131, E-mail: lrd_tutrakan@abv.bg, Факс: 0866 60131

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://lrd.tutrakan.org.

Адрес на профила на купувача: http://lrd.tutrakan.org/profil_na_kup.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на оборудване и обзаваждане за сграда с идентификатор 73496.500.94 с цел по-добро обслужване на рибарската общност" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 523/29.09.2015 г. по проект "Развитие на интегриран риболовен туризъм на територията на МИРГ: Главиница - Тутракан - Сливо поле" по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОП за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарстсво за програмен период 2007 - 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 39000000, 39717200

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставят се: 1. Оборудване: компютърна конфигурация - 2 бр., монитор - 2 бр., многофункционално устройство - 1 бр., софтуер за компютрите - 4 бр, климатик - 2 бр.; 2. Обзавеждане: шкаф за документи - 2 бр., бюро - 2 бр., контейнер с чекмеджета - 2 бр., офис стол - 2 бр., заседателна маса - 1 бр., посетителски стол - 22 бр., закачалка за дрехи - 2 бр. Посочената по-долу обща прогнозна стойност е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8537 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Тутракан, град Тутракан, ул. "Трансмариска", № 25

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят една оферта, с която предлагат доставка на всички компоненти от предмета на поръчката - цялото оборудване и обзавеждане. Неоферирането на някои от компонентите е основание за отстраняване от участие в процедурата. Техническите спецификации за доставяното оборудване и обзавеждане са утвърдени от Възложителя и са приложени към настоящата Публична покана. Доставяното оборудване и обзавеждане следва да е ново и неупотребявано. Към доставяните стоки изпълнителят следва да представи съпътстващите ги документи за експлоатация и гаранционна поддръжка. Участниците следва да декларират изпълнението на поне една доставка през последните три години преди подаване на офертата на оборудване и/или обзавеждане със сходен предмет - компютърно оборудване, софтуер, климатици, офис обзавеждане, като посочат поне датата на доставката и получателя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се депозира в сградата на Възложителя на адрес град Тутракан, ул. „Трансмариска”, № 25. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Офертата трябва да е със следното минимално съдържание: 1. Списък на приложените документи в Офертата; 2. Попълнен образец на Оферта с данни за лицето, което прави предложението: наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образеца. 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец; 4.Ценова оферта по образец; 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП; 6. Декларация за ползване на подизпълнители; 7. Декларация от подизпълнител; 8. Декларация за приемане на условията в проекта за договор; 9. Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката; 10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари; 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 12. Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 23.10.2015 в 13:00 часа в сградата на СНЦ „Ловно-рибарско дружество Сокол” – град Тутракан, ул. „Трансмариска", № 25. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и лицата по Чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2015