Версия за печат

BG-Тутракан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Ловно-рибарско дружество Сокол”, ул. „Трансмариска” 25, За: Инж. Айхан Рюстем Хатип, Република България 7600, Тутракан, Тел.: 0866 60131, E-mail: lrd_tutrakan@abv.bg, Факс: 0866 60131

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://lrd.tutrakan.org/.

Адрес на профила на купувача: http://lrd.tutrakan.org/profil_na_kup.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Извършване на текущ ремонт на сграда с идентификатор 73496.500.94 с цел по-добро обслужване на рибарската общност" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 523/29.09.2015 г. по проект "Развитие на интегриран риболовен туризъм на територията на МИРГ: Главиница - Тутракан - Сливо поле" по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОП за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарстсво за програмен период 2007 - 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтните работи са посочени като видове и количества в Техническата спецификация, утвърдена от Възложителя, и обхващат части архитектура и електро. Посочената по-долу цена е без ДДС. В случай, че участник предложи цена, надвишаваща посочената прогнозна стойност, офертата му ще бъде отстранена от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

80126 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Тутракан, град Тутракан, ул. "Трансмариска", № 25

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участници могат да са физически или юридически лица, отговарящи на минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация, посочени от възложителя, както и на минималните изисквания за строителите, посочени в ЗУТ и ЗКС. За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП. Участникът трябва да има опит като изпълнител на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под "обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката се разбира: изпълнение на минимум два или повече строителни обекта СМР или СРР - реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ/основен ремонт на обекти от I група по ПРВВЦПРС /високо строителство/, всеки на стойност не по-малка от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка. Участникът следва да притежава валидни сертификати: - Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката; - Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват предмета на поръчката. Възложителят ще сключи договор само с лице, което има регистрация за изпълнение на строежи V категория, I група и да притежава удостоверение за тях, съгласно ЗКС или документ от съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строеи от изискваната категория. Участникът, с когото ще бъде сключен договор, следва да представи и валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 ЗУТ с валидност, покриваща срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценово предложение - 50 т.; Срок за изпълнение - 20 т; Методология на изпълнение - 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се депозира в сградата на Възложителя на адрес град Тутракан, ул. „Трансмариска”, № 25. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Офертата трябва да е със следното минимално съдържание: 1. Списък на приложените документи в Офертата; 2. Попълнен образец на Оферта с данни за лицето, което прави предложението: наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образеца. 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец; 4.Ценова оферта по образец; 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП; 6. Декларация за ползване на подизпълнители; 7. Декларация от подизпълнител; 8. Декларация за приемане на условията в проекта за договор; 9. Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката; 10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари; 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 12. Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, ведно с някое от доказателствата, посочени в чл. 51, ал. 1, т. 2, б. "а", "б" и "в" ЗОП. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 23.10.2015 в 11:00 часа в сградата на СНЦ „Ловно-рибарско дружество Сокол” – град Тутракан, ул. „Трансмариска4, № 25. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и лицата по Чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Предварителен оглед на строителния обект - сградата на СНЦ „Ловно-рибарско дружество Сокол” – град Тутракан, може да се извършва всеки работен ден от 8.30 до 17 часа, след предварителна уговорка с представител на Възложителя на посочения телефон за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2015