Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Вяра Мутафова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648249, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Място/места за контакт: Технически секретар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата ” 1. Апаратът трябва да е фабрично нов, да не е демонстрационен, да не е еизползван и да е произведен след 01.01.2015 г. ( прилага се декларация - свободен текст- от участника); 2. Апаратът следва да отговаря на минималните технически и функционални изисквания, посочени в Приложение №1 на настоящата покана. 3. Срокът на доставка на апарата да е не по – голям от 45 календарни дни 4. Гаранционният срок на апаратурата да бъде не по – малък от 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33112000

Описание:

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка, въвеждане в експлоатация на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата ” – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКЦ 4 – Варна» ЕООД

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник следва да представи оферта, съдържаща: • Административни данни – по образец • Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър • Оферта - по образец • Таблица на съответствие на предлаганото оборудване с минималните изисквания към техническите параметри на Възложителя ( Приложение №1); • Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – копие, заверено „Вярно с оригинала”. • Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на оборудване, еднакво или сходно с предмета на поръчката (т.е. апаратура за функционална диагностика на нервната система), изпълнени за последните три години, включително стойностите, датите и получателите. Минимум два изпълнени договора. Препоръки за добро изпълнение на посочените договори. Минимум две референции. • Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството по стандартa ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификата: внос, дистрибуция, търговия на едро и дребно с медицинска апаратура, оборудване и консумативи, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване, обучение за работа с медицинска апаратура – прилага се копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; • Сертификат на производителя за внедрена система за управление на качеството по стандартa ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификата: разработка, производство, инсталация, сервизиране, дистрибуция на активни медицински изделия – прилага се копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала” • Сертификат за СЕ - маркировка на предлаганото оборудване и декларация за съответствие - копие, заверено с „Вярно с оригинала” • За сервизните специалисти – копия, заверени „Вярно с оригинала” от дипломи /сертификати за преминати курсове на обучение при производителя за монтаж, инсталация, сервиз на оферираното оборудване и за провеждане на обучения на медицински специалисти за работа с него. Минимум двама инженерни специалисти, обучени от производителя. • Валидно оторизационно писмо от производителя на оборудването за продажба, извършване на доставки, монтаж и сервиз на територията на България, издадена на името на участника – заверено от участника копие; • Декларация от участника ( свободен текст), че оферираният апарат е фабрично нов, не е използван, не е демонстрационен и произведен след 01.01.2015 г. • Оригинални проспекти/ каталози или продуктови листи на производителя, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри доказващи наличието на съответните функции, характеристики или опции; • Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП-по образец • Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП- по образец • Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – по образец • Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец • Ценова оферта – по образец. Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в превод на български език. Представените от участниците копия на документи, за които изрично не е указано друго, задължително трябва да имат заверка “Вярно с оригинала”. Срокът, през който участникът е обвързан с офертата трябва да бъде не по- къс от 60 дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертата: Показател Тежест Предлагана цена (П ц) 80 % Технически предимства на предложеното оборудване ( П тпо) 20 % "Предлагана Цена" / П ц /- Изравява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска единична цена за изпълнение на поръчката от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 80. Най – ниската предложена цена получава 80 точки. За всяка предложена по-висока цена спрямо най – ниската предложена, точките се изчисляват по формулата: Минимална предложена цена П ц = ----------------------------------------------------- х 80 Предложена цена на участник "Технически предимства на предложеното оборудване ( П тпо) " - Максималният брой точки по този показател е 20, с относителна тежест в комплексната оценка 20 %. Точките по показателя П тпо ще се присъждат на база следните подпоказатели: П1.1 – Окомплектовка на ехографа с работна станция - компютърна система със софтуерен пакет идентичен на програмата на ехографа за оф-лайн пост-обработка на получените ехографски данни, работа с протоколи от изследванията и извършване на специализирани кардиоехографски измервания, включително спекъл трекинг ( недоплеров) анализ на регионалната съкратимост на сърдечния мускул с изчисляване стрейн, стрейн рейт и с възможност за построяване на триразмерни модели на камерата на сърцето. - в окомплектовката на оферирания ехограф е включена работна станция с горепосочените характеристики- 10 т. - в окомплектовката на оферирания ехограф не е включена работна станция с горепосочените характеристики – 0 т. П1.2 - Произведен шум от вентилаторите при работа на ехографа: - Оферираният ехограф при работа е с произведен шум от вентилаторите по-малък от 42dB – 5 т. - Оферираният ехограф при работа е с произведен шум от вентилаторите по-голям от 42dB – 0 т. П1.3 – Наличие на възможност за надграждане с режим на мултигейт спектрален доплер, обработващ едновременно ехо сигнали от множество дълбочини по цялото протежение на ултразвуковия лъч, с построяване на графичен доплеров профил за едновременен анализ в реално време на кръвотока в няколко кръвоносни съда или на различни компоненти на кръвотока в един и същи съд, без загуба на кадрова честота. - Наличие на възможност за надграждане с горепосочения режим при оферирания ехограф - 5 т. - Липса на възможност за надграждане с горепосочения режим при оферирания ехограф - 0 т. Общата стойност на показателя Птпо се формира като сбор от подпоказателите: П тпо = П1.1 + П1.2 + П1.3 Максималната оценка, която може да получи участникът по този показател е 20 точки. Комплексната оценка ще се формира като сбор от оценките по двата показателя: П ц + П тпо Класирането на офертите ще се извършва от комисията в низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира офертата с най – висока комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. До оценяване се допускат само офертите, които съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на публичната покана и на законовите изисквания. Забележка: Като доказателство за всички предложени параметри да се представят оригинални, издадени от производителя Брошура, Каталог и/или Продуктова спецификация ( Data Sheet), придружени с превод на български език, от където да е видно наличието на всяко едно от изискванията на Възложителя по Показател „Технически преимущества”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставения апарат, съгласно приложен Проект за договор ; Приложения и образци за участие на поръчката се на мират на адрес: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=18

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/10/2015