BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, За: Албена Кърпачева, Р. България 1303, София, Тел.: 02 8903458, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: ул. Дамян Груев 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за: Обособена позиция 1: “Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ИАЛ” и Обособена позиция 2: „Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване и доставка на консумативи за периферна техника за нуждите на ИАЛ“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30190000, 30192000, 30199000, 30125100, 50313100, 50313200

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Касети с тонер
Услуги по ремонт на фотокопирни апарати
Услуги по поддържане на фотокопирни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката: 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, включваща всички дейности и разходи, необходими за качественото изпълнение на обществената поръчка. Стойността се разпределя по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС. Участниците следва да предложат единични цени, съгласно образеца на ценово предложение, като посочените цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. В предлаганите от участниците цени се включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число разходи за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, доставка до адреса на Възложителя, без ограничение относно количеството на материалите и стойността на поръчката по отделните заявки. Обособената позиция 2 - 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева без ДДС, включваща абонаментна профилактика на всеки три месеца, техническа поддръжка и цената на вложените части, доставка на консумативи и всички разходи по изпълнението на услугата и доставката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По Обособена позиция 1: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, не по-малко от 1 (една) доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката по Обособена позиция 1. Това обстоятелство се доказва със списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите и получателите, съгласно съответен образец, заедно с доказателствo/а за извършените доставки. Доказателствата за извършените доставки, включени в списъка, се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверенията следва да съдържат следната информация: стойност на доставката, датите на възлагане и изпълнение, възложител/получател на доставката. Участникът следва да предложи и да извърши доставка на материали/артикули, които притежават сертификат за произход от производител и които отговарят на приложимите в Р. България стандарти за качество. По своя преценка Възложителят може да поиска от участника да представи заверени с „вярно с оригинала” копия от сертификати за произход, издадени от производител, съответно сертификати за качество, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи, че предлаганите материали/артикули отговарят на приложимите в Р. България стандарти за качество. Участникът следва да разполага с внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или по-нова версия с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, или еквивалент. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи заверено с „вярно с оригинала” копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или по-нова версия за внедрена при участника система за управление на качеството или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката (обособена позиция). Участникът следва да разполага с изготвени актуални каталози, брошури или еквивалентни документи на предлаганите от него материали/артикули по техническата спецификация, съдържащи снимков материал с описание на характеристиките им. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи актуални каталози, брошури и/или еквивалентни документи, съдържащи снимков материал и описание на характеристиките на предлаганите материали/артикули по техническата спецификация. По Обособена позиция 2: Участникът трябва да е извършил минимум една услуга и една доставка, сходни или еднакви с предмета на поръчката през последните 3 (три) години. Изискването се доказва чрез списък на доставките и услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, към който следва да са приложени удостоверения, издадени от получателя на доставката/услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/услугата. Удостоверенията следва да съдържат следната информация: стойност на доставката/услугата, датите на възлагане и изпълнение, възложител/получател на доставката/услугата. Участникът следва да разполага с най-малко една сервизна база в гр. София, в която може да се обслужва техниката по предмета на поръчката по Обособена позиция 2, и най-малко 2 (двама) технически сервизни специалисти за изпълнение на предмета на поръчката. За доказване на това обстоятелство участникът представя декларация по съответен образец. Диагностиката на възникнал проблем се извършва на място при Възложителя. Всички разходи по отстраняване на проблем, вкл. работа, ремонт и/или замяна на дефектирали части или устройства са за сметка на Изпълнителя. Продължава в "Допълнителна информация"...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обособена позиция 1: Показател Р1- Цена на предложението - тежест 90% Показател Р2 – Срок на изпълнение на доставките по договора - тежест 10% Обособена позиция 2: Показател К1 -Абонаментна такса за профилактика на всеки три месеца на периферна и копирна техника - тежест 40% Показател К2 - Цена на консумативи - тежест 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/10/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

...продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката" Доставки/услуги, за които не са приложени удостоверения или не са посочени публични регистри, в които е публикувана информация за доставките, няма да бъдат приемани за отговарящи на изискванията на Възложителя. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горните изисквания се прилагат към обединението като цяло. Гаранция за изпълнение: Участникът/иците, определен/и за изпълнител/и, представя/т гаранция за изпълнение на договора/ите в размер на 5% от стойността на съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора се връща на Изпълнителя в двуседмичен срок след изпълнението на договора. Банкова гаранция, издадена от чуждестранна банка, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Всички изисквания и условия и за участие в избора на изпълнител са посочени в документацията (в т.ч. образци и проект на договор), публикувана на адреса на профила на купувача - http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index. Офертата трябва да отговаря на условията на чл.101а от ЗОП и да съдържа срок на валидност е минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите, определен в публината покана. Оферти, подадени по пощата или чрез куриер, следва да бъдат получени до изтичане на крайния срок. Oфертите ще бъдат отворени в 14,00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите в сградата на Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/10/2015