Версия за печат

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Невестино, ул. Владивир Поптомов №17, За: Десислава Йорданова, РБ 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg

Място/места за контакт: с.Невестино ул. Владимир Поптомов №17

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/44-zimno-poddarzhane-i-snegopochistvane-na-obshtinskata-patna-mrezha-sezon-2015-2016-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа сезон 2015/2016 година. Прогнозна стойност - 50000 лева без ДДС, финансирана от бюджета на общината. Описание на предмета на поръчката - Съгласно списък, неразделна част от документацията и съобразно нуждите от осъществяване на дейността.Общата дължина на четвъртокласната пътна мрежа е 61,1 км., която се състои от черни и асфалтирани пътища. Поддръжката на пътната мрежа през зимния експлоатационен сезон се състои в отстраняване на навети преспи, 5 и над 5см, снежна покривка, образувана върху ледена кора върху пътното платно и отстраняване на паднали камъни и дървета. Когато са образувани тънки заледявания и уплътнявания на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се опесъчават. Опесъчаването ще се извършва след снегопочистването, като се разпръсква пясък и луга, съгласно техническите изисквания. На възловите, стръмни и усойни места ще се депонира пясък. Дейностите включват поддръжка и почистване на отводнителните канавки и водостоци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно списък, неразделна част от документацията и съобразно нуждите от осъществяване на дейността. Общата дължина на четвъртокласната пътна мрежа е 61,1 км., която се състои от черни и асфалтирани пътища.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците да притежават оборудване за осъществяване на дейностите по зимно поддържане, а именно-минимум 1 бр. високопроходим товарен автомобил с гребло и 1 бр. специализиран автомобил за опесъчаване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия, определена от Възложителя на 22.10.2015 г. от 11.00 ч. в с.Невестино, ул. "Владимир Поптомов" №17, ет.2-заседателна зала. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократен аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер 5 000 /пет хиляди/. Авансът се изплаща в 15-дневен срок след подписване на договора, при представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на фактура на стойност на исканото авансово плащане. Авансовото плащане подлежи на връщане напълно или частично /евентуално удоволетворяване чрез предявяване на банковата гаранция/ в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не осъществи услуга на стойност по-голяма или равна на авансовото плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от банковата гаранция, обезпечаваща авансовото плащане и в случай на дължими суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.11 от настоящия договор. Срокът на валидност на гаранцията следва да бъде минимум до 05.05.2016 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2015