BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Владимир Трифонов, България 1111, София, Тел.: 029486 156, E-mail: vladimir.trifonov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/buyers/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на корици и подвързване на 2000 бр. томове в служби по вписванията към регионални дирекции София, Пловдив, Бургас и Велико Търново на Агенция по вписванията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79971200

Описание:

Услуги по подвързване на печатни издания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на корици и подвръзване на общо 2000 бр. томове в службите по вписвания към регионалните дирекции София, Бургас, Пловди и Велико Търново на Агенция по вписванията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Участникът да е изпълнил най-малко 2/два/ бр. услуги със сходен предмет на дейност, на сходна стойност/със сходен обем с поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – доказва се със списък на услугите с предмет, възложител, стойността и датата на услугата и удостоверение от възложителя/компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. ІІ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО - съгласно Техническата спецификация, публикувана на профила на купувача. Участникът предлага срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от максимално определения срок в техническата спецификация. Стойността на офертата включва материали и консумативи за изработка на кориците, труд за обработка и подвързване на книжното тяло, транспортни и командировъчни разходи до всяка една служба в съответните регионални дирекции. Цената на услугата се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.registryagency.bg/bg/buyers/ Отварянето на офертите ще се извърши на 27.10.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. Елисавета Багряна 20.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/10/2015