BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП -гр.Шумен, ул.Трети март №42, За: инж.Димитър Иванов- лесничей при ТП ДГС Генерал Тошево, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул.Трети март №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg..

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/?p=564.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховане на новосъздадени горски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договор между ТП ДГС Генерал Тошево и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, както следва: „Застраховка на 24,300 декара новосъздадени горски култури, дървесен вид „планински ясен” и "сребролистна липа", по Договор № 08/223/00243/16.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 12.687 дка, както следва: 1.1. Ръчно засадени през м. април 2014г. - 7879 броя семенищни фиданки на площ от 12.687 дка декара в отдел/подотдел 1339 „1” по ЛУП от 2005 година , представляващ част от имот № 000079 от горска територия – държавна собственост, находящ се в землището на с.Къпиново , община Генерал Тошево; 1.2. Схема на залесяване: 621 бр. фиданки в декар 1.3. Дървесен вид: планински ясен 1.4. Данни за отдела: Обща площ на подотдела: 12.687 дка Вид на площта: едногодишна култура 2. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 11.613 дка, както следва: 2.1. Ръчно засадени през м. април2014г. – 7212 броя семенищни фиданки на площ от 11.613 декара в отдел/подотдел 1837 ”1” по ЛУП от 2005 година , представляващ имот № 000198 от горски територия – държавна собственост, находящ се в землището на с.Преселенци, община Генерал Тошево; 2.2. Схема на залесяване: 621 бр. фиданки в декар 2.3. Дървесен вид: сребролистна липа 2.4. Данни за отдела: Обща площ на подотдела: 11.613 дка Вид на площта: едногодишна култура Срок на застраховката: 12( дванадесет месеца), считано от дата на издаване на застрахователната полица Застрахователна сума – 7671,50 лв Застрахователна премия: пределна стойност в размер на 300.00лв. (триста лева) без ДДС, платима еднократно

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Генерал Тошево,гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура. Участниците следва да предложат в ценовата си оферта размер на застрахователна премия за ЕДНА ГОДИНА Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА : предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, съгласно приложеното към документацията ценово предложение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаване на офертата - Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево” гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул. „Трети март“ № 42 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 22.10.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес.Комуникацията между страните се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, връчване на участника, чрез комбинация от тези средства. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката .Приложение към техническо предложение- Общи условия за сключване на застраховката. 4. Лиценз, съответстващ на предмета на поръчката; 5. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане на проект на договор по приложен образец 7.Декларация за ЕИК по приложен образец 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 9.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 11. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 12.Проект на застрахователна полица Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Определеният за изпълнител участник следва да издаде застрахователна полица в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 23.10.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2015