Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт Обществени поръчки, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.poruchki.silistra.bg/news.php...


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строителен надзор на обект: „Преустройство и промяна на предназаначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ „Христо Ботев”, с. Айдемир в „Заведение за социални услуги””

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Нормативните изисквания, обема, обхвата и други условия и изисквания, които трябва да се спазват за изпълнението на поръчката са описани в Техническо задание – Приложение №1 от настоящите указания.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Айдемир, Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за участие в обществената поръчка:1. Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. Всеки участник следва да отговарят на изискванията регламентирани в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания; 3. Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката предвижда да използва подизпълнител/и. 4. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.poruchki.silistra.bg/news.php..

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/10/2015