Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. д-р Илиев Детския № 1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zop.mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/134/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90520000

Описание:

Услуги, свързани с радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година: - 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно количество 814 кг - 180103* (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 25 944 кг Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37996 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците: 1. Участникът да притежава и да предостави за безвъзмено ползване от Възложителя за срока на договора специализирани /ADR/ контейнери, от твърда пластмаса с добре затварящ се капак в комплект винаги с полетиленови торби/чували отговарящи за съответния размер на съда, за разделно събиране на болнични отпадъци на мястото на генерирането в отделeнията и звената на територията на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова“ АД ГАБРОВО както следва: мин. 120 бр. правоъгълни контейнера от 60 литра, мин. 150 бр. контейнера от 12 литра, мин. 150 бр. контейнера от 5 литра, мин.20 бр. контейнера от 1000 мл. 2. Участникът да има право да извършва дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане, на разделно събрани болнични отпадъци с код: 18 01 02 и 18 01 03* съгласно Нарeдба N:2 от 23.07.2014г за класификация на отпадъците. 3. Участникът следва да е внедрил и притежава система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват какъвто е предмета на поръчката 4. Участникът следва да е внедрил и притежава система за управление на безопасност на труда BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 5. Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“, валидна към датата на подаване на офертата 6. Участникът следва да притежава разрешително издадено съгласно чл. 35 и чл.67 от ЗУО с включена дейност: физико – химично третиране на инфекциозни отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване или да има сключен договор фирма с лицензирана от МОСВ инсталация (инсинератор) за унищожаване на опасни болнични отпадъци по кодове: 180102 и 180103*

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Начин на изпълнение на поръчката: чрез периодично транспортиране веднъж седмично. Всички дейности, свързани с изпълнението се извършват съгласно нормативните изисквания, касаещи този вид дейност. Цикличност на извозване на отпадъците: ежеседмично за целия срок на изпълнение на поръчката. 2. Изисквания за качество: да не се допуска нарушение на реда по описване, документиране и транспортиране на отпадъците, съгласно нормативните изисквания. 3. Начин на плащане на поръчката: Отложено плащане по банков път до 60 (шестдесет) календарни дни след връчването на фактура – оригинал, изготвена по ЗДДС и ППЗДДС и приложен екземпляр №6 на транспортна карта, удостоверяващ действителното обеззаразяване на отпадъците. Фактурите се изготвят и предоставят на Възложителя както следва: в електронен вид- на последното число от месеца, оригинал на хартия- до 5 число на месеца за извършената дейност през предходния месец. 4. Източник на финансиране: Средства от бюджета на лечебното заведение. 5. Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 19.10.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2015