Версия за печат

BG-Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=113&selected=235&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДВИЖДА СЕ снегопочистване, опесъчаване и снегопочистване по заявка с роторен снегорин и почистване на навявания с тежка верижна машина, включително възстановителни работи при евентуални аварийни ситуации при обявеното бедствено положение, на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, през оперативния сезон 2015 – 2016 година. Дейностите се предвижда да бъдат извършвани по следните пътища: /ІІ-21, Русе – Бръшлен/ Сливо поле – Ряхово – пристанище Ряхово; /ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Голямо Враново – Бабово – Ряхово / RSE1171/; /ІІІ-2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница Община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав /ІІ-23/ RSE1171/; /І-2, Русе – Николово – граница община (Русе– Сливо поле/ – Юделник – Борисово /ІІІ-2102/ RSE1171/; /ІІІ-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/; Местни пътища и улици.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се възлагане на дейности по зимно поддържане на обекти от общинската пътна мрежа и местните пътища/ улици на територията на Община Сливо поле през оперативния сезон 2015 – 2016 година, по обособени позиции, както следва: 1. Снегопочистване на път RSE1171 от км 0+000 до км 6+600, респ. дължина 6.600 км. 2. Снегопочистване на път RSE1173 от км 9+600 до км 16+900, респ. дължина 7.300 км. 3. Снегопочистване на път RSE1173 от км 0+000 до км 9+600, респ. дължина 9.600 км. 4. Снегопочистване на път RSE2170 от км 0+000 до км 2+800, респ. дължина 2.800 км. 5. Снегопочистване на път RSE1130 от км 22+030 до км 32+500, респ. дължина 10.470 км. 6. Снегопочистване на път RSE1172 от км 0+000 до км 3+600, респ. дължина 3.600 км. 7. Опесъчаване и снегопочистване по заявка с роторен снегорин на пътища RSE1171, RSE1173, RSE2170, RSE1130 и RSE1172 с оща дължина 40.370 км. 8. Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина на местни пътища и на улици, както следва: 8.1. Снегопочистване на местни пътища/улици, вкл. почистване на навявания с тежка верижна машина на пътища RSE3174, RSE3177, RSE3182, RSE3183, RSE3187, RSE3192 и Довеждащ път до Фуражен завод с обща дължина 15.126 км; 8.2. Почистване на навявания с тежка верижна машина на пътища RSE1171, RSE1173, RSE2170, RSE1130 и RSE1172 с обща дължина на пътищата 40.370 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пътища и улици на територията на Община Сливо поле

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВА СЕ поръчката да се изпълнява по отделно за посочените обособени позиции и при спазване на действащите към момента „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на НА „Пътна инфраструктура” от 2009 г. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката се съдържат в посочената като приложима техническа спецификация, както и в проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес. МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМА ТЕХНИКА за съотв. обособена позиция, според посоченото в Приложение № 1, описано по - горе: За позиции от № 1 до № 6 вкл. - Снегорин с гребло – 1 бр.; За позиция № 7 - Пясъкоразпръсквач – 1 бр. и Роторен снегорин – 1 бр.; За позиция № 8 - Снегорин с гребло – 1 бр. и Тежка верижна машина – 1 бр. Възлагането се извършва, като в договора задължително се включат следните клаузи: 1. Извършване на доп. дейности при стихийни бедствия и аварии и при обявеното бедствено положение на тер-ята на общината; 2. При бедствие, Възложителят да има право да възлага и устно възникналите работи, които са пряко свързани с проходимостта на пътя и осигуряване безопасността на движението, а Изпълнителят е длъжен да започне незабавно изп-ето на разпоредените работи. В срок от 3 (три) дни от възникването на съотв. обст-ва, устно разпоредените работи се оформят писмено като извънредно задание, което се връчва на Изпълнителя. Работите при бедствие, които трябва да се изпълняват незабавно, след като възникне съотв. необх-ст са: Почистване на свличания и срутвания; Отстраняване на предмети, отпадъци, камъни, животни и други, които пречат на автомобилното движение; Намеса в случай на инциденти или злополуки; Сигнализиране на извънредни препятствия; Аварийно обслужване като – отстраняване на аварирали и катастрофирали авт-ли, възпрепятстващи норм. авт. движ-е и др. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА по всяка обособена позиция е периода „месеци Х, ХІ, ХІІ.2015 г. и месеци І, ІІ, ІІІ, ІV, V.2016 година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Оферира се в офертата по обр., но не може да бъде по - малко от 20 кал.дни, считано от крайния срок за под-е на офертите. ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОК-ТИ: 1. Оферта по обр. с включено в нея технич. предл-е (съдържащо и данни за предлаганото изпълнение на поръчката, вкл. налични трансп. средства, техника и оборудване, персонал и др.) и ценово предл-е – оригинал. 2. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или зав. от уч-ка копие на док-т, удост-щ единен идентификационен код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестр. юрид. лица – съотв. еквивал. док-т, изд. от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени. АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се представя зав. от уч-ка копие от док-та за създаването му. КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – зав. от уч-ка копие от док-та му за самоличност. 3. Документ за рег-ция по Закона за данък върху добавената стойност (при наличие) – зав. от уч-ка копие. 4. Декларация – оригинал или друг документ, по преценка на участника – заверено от последния копие, удостоверяващ наличието на минимално изискуемата техника. Такава декларация/ документ може да не се представят като отделен документ, ако техниката, с която участникът разполага за извършване на услугите е описана в техническото предл-е от офертата на участника. 5. Нотар. зав. пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата или някой док-т от нея не са подписани от представляващия участника, а от изрично упълном. негов предст-л. 6. Декларация за подизпълнители – ориг. – представя се в случай, че ще се използва подизпълнител, заедно с док-т, удостоверяващ ЕИК на подизпълнителя. Забележки: 1. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на док-т, уч-кът може да представи копие от същия заверен от лицето с представ. власт и подпечатано с печата на уч-ка или нотар. зав. препис на съотв. док-ти. 2. Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обст-ва, вписани в търг. рег-р, както и представянето на актове, обявени в него. ОБРАЗЦИ: Прилож. № 1 – Описание на обектите от общ. пътна мрежа и местните пътища/ улици на тер-ята на Община Сливо поле (Техническа спецификация), за извършване на дейности по зимно поддържане през операт. сезон 2015 – 2016 г.; Прилож. № 2 – оферта с вкл. в нея техническо и ценово предл-е (образец); Прилож. № 3 – декл. за съгласие за подизп-л (обр.) и Прилож. № 4 – проект на договор (обр.), могат да бъдат получени от профила на купувача, посочен в настоящата покана. МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Офертите се подават в деловодството на Община Сливо поле на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт- офис. 2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълном. предст-л, лично или по пощата с препоръчано писмо с обр. р-ка. В него се комплектоват всички изискуеми док-ти. 3. Оферта, която не е попълнена, или е попълнена частично, или с каквито и да е отклонения (доп-я или изм-я) от предвар. опред. от Възложителя съд-е и която не съответства на изискванията на Възл-ля, както и оферта, към която не е приложен някой от изискуемите док-ти, няма да бъде допусната до разгл-е и оценяване. 4. Всички док-ти, следва да бъдат на бълг. език. Ако са включени док-ти на чужд език, то същите следва да са придружени от заверен превод на бълг. език. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 1. Цената зад-но се посочва от уч-ка в лева с и без вкл. ДДС (когато е приложимо) и с вкл. печалба, данъци и вс. др. разходи, необх. за изп-е на поръчката в изискания обхват, т.е. предл. цена е крайна. 2. Максим. допуст. за финансиране сума по вс. позиции е 65000 лева без ДДС, при макс. суми за вс. позиция, посочени в проекта на дог-р. 3. Финансирането е от общинския бюджет. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.10.2015 г. от 10.00 ч. в град Сливо поле, пл. “Демокрация” № 1, в Заседат. зала на ІІ етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2015