BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, За: инж. Димитър Колев, Република България 1756, София, Тел.: 0879 885922, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Служба ОП на ХТМУ сгр. А ет. 2, ст. 228

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/292.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г.”. Максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя е в размер до 60 000,00 лв. (шестдесет хиляди) лева без вкл. ДДС. Посочените количества и обем са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 39100000, 39200000, 39290000, 39110000, 39120000, 39121000, 39122000, 39130000, 39140000, 39150000, 39160000, 39162000, 39180000, 39190000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Обзавеждане
Различни видове обзавеждане
Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Бюра и маси
Шкафове и библиотеки
Мебелировка за офиса
Къщна мебел
Различни видове мебелировка и оборудване
Училищна мебелировка
Оборудване за обучение
Мебел за лаборатории
Хартиени тапети и други покрития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя е в размер до 60 000,00 лв. (шестдесет хиляди) лева без вкл. ДДС. Посочените количества и обем са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. 1. Гардероб - 15 броя 2. Бюра студентски - 60 броя 3. Легло - 170 броя 4. Кухненска маса - 60 броя 5. Стол посетителски - 100 броя 6. Единичен матрак - 15 броя 7. Единичен матрак - 15 броя 8. Мивка + Шкаф за кухня единичен - 5 броя 9. Мивка + Шкаф за кухня двоен - 5 броя 10. Стол Ученически - 120 броя 11. Маса ученическа двуместна - 20 броя 12. Маса ученическа триместна - 40 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят: 1. Да извършва доставките с грижата на добър търговец при спазване на всички договорени изисквания и срокове. 2. Да извършва доставките на свой риск, в съответствие с техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора за доставки. 3. Да извършва доставките в срока и мястото на изпълнение, съгласно договора за периодични доставки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката по т.I - за определяне на комплексна оценка.Комплексната оценка се получава, като сума от оценките на всеки отделен показател и се изчислява по следната формула: КО = К1+К2, където: К1 и К2 са оценките по показателите. Максималният брой точки, който може да се получи като комплексна оценка (КО) при оценяването на офертите е 100 точки. Комисията извършва класирането на участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя показатели. На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, а останалите участници се подреждат в низходящ ред. Показател К1 - Предлагана цена -Максимално възможен брой точки 85. К1 = 85 х (Ц мин / Ц уч), където: - „85” е максималният брой точки по показателя; - „ Ц мин” е най-ниската предлагана цена; - „ Ц уч” е предлагана цена на конкретния участник. Показател К2 - Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник за артикули, които не са включени в техническата спецификация за обособените позиции - Максимално възможен брой точки 15. К2 = 15 x (ТОуч / ТО макс), където: - „15” е максималният брой точки по показателя; - „ ТО уч” е предложената търговска отстъпка от съответния участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация; - „ТО макс” е най-високата предложена търговска отстъпка от участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На 16.10.2015г. в сгр. А на ХТМУ етаж 2, стая 210 от 11.00 ч. ще се състои заседание на комисията по отваряне на получените оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2015