Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, За: Александър Миличин - ст. юрисконсулт в отдел АПО, Р. България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: a.milichin@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: отдел Административно правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/izvarshvane_inventarizatsiya_parnikovi_gazove_sektor_Energiq.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка обхваща сервизно обслужване и доставка на консумативи за 19 (деветнадесет) системи за чиста вода, разпределени в 3 самостоятелно обособени позиции. Сервизното обслужване включва следните дейности: 1) диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата; 2) профилактика (почистване и тестване); 3) ремонт и подмяна на резервни части Доставката на консумативи се осъществява по вид и количество, съгласно направеното разпределение, посочено в таблици към съответните обособени позиции, в срок до 40 дни, считано от датата на подписването на договора. Консумативите се монтират от участника избран за Изпълнител при необходимост и след установяване изхабяването/ замърсяването на стария такъв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73210000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника: Няма изисквания 2. Технически възможности и квалификация на участника: 2.1 Да притежава опит за изчисляване на емисиите на ПГ за сектор „Енергия“ като има поне двама ключови експерти с компетентност в изчисляването на емисиите на ПГ и вредни вещества; 2.2 Да е изпълнил най-малко 2 броя услуги с еднакъв или сходен предмет на дейност през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет.1, стая 101. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 14.10.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на следния адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/izvarshvane_inventarizatsiya_parnikovi_gazove_sektor_Energiq

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2015