BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище Васил Левски, гр. Пловдив, ул. Ралица № 2, За: Гергана Красимирова Витева, Република България 4017, Пловдив, Тел.: 032 628681; 0884 994399, E-mail: ouvlevski@abv.bg

Място/места за контакт: директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sop.bg/vasil-levski-com-2/.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/vasil-levski-com-2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи на покрива на основната сграда на ОУ "Васил Левски"- гр. Пловдив. Всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. Видовете СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени са както следва: Изрязване на същ.изолация; Демонтаж на стари надулучни поли; Доставка и монтаж на нови улуци, със сечение, подходящо за отводняване на покрива; Заготовка и монтаж на надулучни поли; Доставка и монтаж на импрегнирана дървена града за повдигане на улука; Доставка и полагане нa PVC хидроизолационна мембрана, 2,0 мм; Демонтаж на улуци; Обшивка по комини с поц.ламарина, 0,5 мм; Подмяна на водосточни тръби; Доставка и монтаж на гео-текстил, 300 гр/м2; Доставка и монтаж на отдушници за вентилиране на хидроизолацията; Изхвърляне на отпадъци и Еко-такса.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени като количество и обем са посочени подробно в Техническата спецификация към обществената поръчка - Приложение № 4 към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, предмет на поръчката се извършват на територията на ОУ „Васил Левски“ – основна сграда.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за наличие на регистрация и възможности на участника. 1.1. Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията - строеж на обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. Посоченото изискване участникът следва да докаже като представи: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията - строеж на обекта на поръчката или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващ регистрацията на участника в съответен регистър. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 15 - дневен срок от получаване на протокола на комисията, с който е определен за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. 1.2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване – собствено или наето за изпълнение предмета на обществената поръчка, с което ще се осигури изпълнението на поръчката – СМР/СРР и контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи.Посоченото изискване участникът следва да докаже като представи: а) Списък - декларация за наличие на техническо оборудване в свободен текст /собствено или наето/, строителна техника и механизация, с което разполага участника и което е необходимо за изпълнение на поръчката /посочват се като вид и характеристики съобразно видовете работи, подлежащи на изпълнение/. Декларацията следва да е в свободен текст, да съдържа опис на механизацията/оборудването по видове, както и в същата да се декларира и обстоятелството че посоченото оборудване е налично и ще бъде използвано за срока на действие на договора за обществена поръчка. 1.3. Участникът следва да притежава опит в изпълнението на строителство/СМР/СРР, сходни или еднакви с предмета на конкретната обществена поръчка, през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата. Посоченото изискване участникът следва да докаже като представи: а) Декларация – списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – образец № 9 от документацията за участие, попълнен съгласно приложения образец; Към декларацията участникът следва да представи: б) Удостоверения за добро изпълнение, които да съдържат стойностите, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности – приемо-предавателни протоколи, акт-образец № 19 или други по преценка на участника; 2. Видовете строително-монтажни работи /СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени са съгласно техническата спецификация, приложение към публичната покана. Необходимите за цялостното изпълнение на СМР/СРР инструменти като механизация, инструменти материали, работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Всички строително–монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители.3. Видовете документи и образци, които следва да бъдат представени от участниците са посочени в документацията към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. При оценка на офертите ще се прилагат от комисията следните показатели за оценка с относителна тежест в комплексната оценка - КО, както следва: 1.1. Срок за изпълнение на СМР/СРР - (С) с относителна тежест в КО - 60 %; 1.2. Цена (Ц)- с относителна тежест в КО - 40 %; КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула: КО = С х 40% + Ц х 60% 2. Методика за определяне на комплексната оценка. 2.1. Показател „Срок за изпълнение на СМР/СРР” - (С): Оценява се предложения срок за изпълнение на СМР/СРР, в календарни дни. Максимално възможният брой точки по показателя е 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 60%. Изчислява се по формулата: Сmin С = ------------- х 100 Сn Където: Сmin – най-краткият предложен срок; Сn – срокът, предложен от участника, чиято оферта се оценява; ЗАБЕЛЕЖКА: (предлаганият от участниците срок следва да е не по-кратък от 15 календарни дни и не по-дълъг от 30 календарни дни). 2.2. Показател „Цена” (Ц): Оценява се предложената цена за изпълнение на поръчката (Ц). Максимално възможният брой точки по показателя е 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Цmin Ц1 = ------------- х 100 Цn Където: Цmin – най-ниската предложена цена; Цn – цена предложена от участника, чиято оферта се оценява; Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. На интернет страницата на възложителя: Основно училище “Васил Левски”, а именно: http://sop.bg/vasil-levski-com-2/, в раздел „Профил на купувача”, е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адрес: гр. Пловдив, район «Източен», ул. "Ралица" № 2, всеки работен ден в рамките на работното време, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно и на хартиен носител. При поискване от заинтересованото лице Възложителят е длъжен да изпрати документацията за участие в обществената поръчка за сметка на лицето, отправило искането. 2. Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като всички документи са систематизирани и подвързани в папка. Ценовото предложение, се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”, който плик се поставя в плика с офертата. 3. Документите за участие в поръчката, които следва да бъдат представени от участниците са подоробно посочени в документацията за участие "Приложение към публична покана". 4. Желаещите да участват в обществената поръчка подават оферти лично или чрез упълномощено лице с писмено пълномощно. Документи могат да бъдат подавани и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника като в този случай, участникът следва да е предвидил спазването на крайния срок за получаване на офертата в училището. Крайният срок за внасяне на оферти е до 16:30 часа на 13.10.2015г., на адрес: гр. Пловдив 4017, ул. "Ралица" № 2. 5. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на публично заседание на 14.10.2015г. от 12:00 часа в учителската стая на ОУ „Васил Левски”, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Ралица” № 2, ет. 2 от комисия, назначена от Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2015