Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Р БЪЛГАРИЯ 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151001EytO605472.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за “Доставка на дървесни пелети за отопление и дърва за огрев за нуждите на община Долна Митрополия” Техническа спецификация Предмет на поръчката е доставката на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесина и дърва за огрев за нуждите на община Долна Митрополия през отоплителен сезон 2015/2016 г. Наименование на продуктите, предмет на доставката: • Дървесни пелети за отопление - енергиен клас А1 от 100% иглолистна или широколистна дървесина; • Дърва за огрев – от твърди широколистни дървесни видове (габър, благун, дъб, бук и др.). Прогнозни количества Необходимите количества горива за нуждите на община Долна Митрополия са прогнозни и са както следва: • Дървесни пелети за отопление – до 170 тона; • Дърва за огрев – до 180 куб.м. Възложителят не се ангажира да заяви количествата в пълен обем. Качество и опаковка: Дървесни пелети за отопление Предлаганите от участника пелети да отговарят на изискванията на въведеният стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 4961-2) и сертификат за качество „ENplus“ – клас А1 или еквивалентен документ, а именно: Диаметър /мм/ 6 (± 1); Дължина/мм/ 3,15 L 40 Насипна плътност /Kg/m2 / 600 Калоричност /MJ/kg/ 16,5-19 Влажност /%/ 10 Пепел /%/ 0,7 Съдържание на сяра /%/ 0,03 Съдържание на азот /%/ 0,3 Съдържание на хлор /%/ 0,02 • Естествена дървесина без странични примеси • След горене да не се образува твърда шлака Доставяните количества да бъдат придружени с декларация за съответствие на качеството на горивото. Дървесните пелети следва да бъдат доставени в полиетиленови торби от прозрачно фолио с единично тегло от 15 килограма, херметично запечатани, на палети. Дърва за огрев Предлаганите от участника дърва да отговарят на следните изисквания: • да са от твърди широколистни дървесни видове (габър, благун, дъб, бук и др.); • да са с дължина 1 м. и диаметър в тънката част не по малко от 10 см., като на място след разтоварване да бъдат нарязани на размери, подходящи за употреба – след съгласуване на размера за рязане с контролиращия служител; • обща влажност – не повече от 30 %; • продуктът да е придобит по одобрен начин по смисъла на Закона за горите и свързаните с него действащи подзаконови нормативни актове, за което изпълнителят да представи документ удостоверяващ произхода. Доставката на дърва да е придружена от превозни билети за транспортиране на дървесина като естествен материал Година на производство: 2014/2015/2016 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Долна Митрополия, гр.Долна Митрополия, складова база в сградата на БКС /благоустрояване и комунално стопанство/

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите да са производители и/или търговци с права за продажба на съответния търговски продукт. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител на поръчката следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5. Технически изисквания 1) Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне по една доставка на дървесни пелети клас А1 и/или на дърва за огрев. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, изброеното по-горе изисквание се прилага за обединението/консорциума като цяло. Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмета на доставката, описание и характеристика на доставяните горива (вкл. Посочване на параметрите) и дата на извършване на доставката и място на изпълнение - попълва се Образец №5. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. Забележка: Съгласно чл. 51а участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за доставка– СД – макс.бр.т. – 100, отн.тежест в КО – 30% 2. Предлагана цена – Ц- макс.бр.т. – 100, отн.тежест в КО – 70% Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = СД х 30%+ Ц х 70% I. Показателят Срок за доставка (СД) е с тежест 30% в комплексната оценка и представлява предложеният от участника срок за доставката в календарни дни, считано от датата на получаване на заявка от Възложителя и оценката се формира по следния начин: СД = (СДmin / СДi) x 100, където СДmin e минималният предложен срок за доставка в календарни дни, съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок на доставка. СДi. е предложеният срок на доставка в календарни дни, съгласно Офертата за изпълнение на поръчката на съответния участник; II. Показателят Ценово предложение (Ц) е с тежест 70% в комплексната оценка и представлява предложена от участника обща цена за доставка на горивата, като оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цmin е минималната предложена обща цена съгласно Ценовата оферта на участника, предложил най ниска цена. Цi e предложената обща цена (без ДДС), съгласно Ценовата оферта на съответния участник;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4; • Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмета на доставката, описание и характеристика на доставяните горива, дата на извършване на доставката и място на изпълнение - попълва се Образец №5. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №6; Техническото предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнено и подписан Образец №6 - оригинал. В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за доставката в календарни дни, считано от датата на получаване на заявка от Възложителя. В случай че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Техническото предложение за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора. Образец №6 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: 1. Попълнена сравнителна спецификация за всеки вид гориво, предмет на доставка - (Образец №6а) 2. Декларация за съответствие на качеството на доставяните пелети, издадена от акредитирана лаборатория. 3. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. • Ценова оферта – Образец №7; Ценовата оферта трябва да включва попълнено и подписан Образец № 7 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Към Ценовата оферта се представя: 1. Попълнен Образец №7а, с посочени единични цени на доставяните горива. Ценовата оферта трябва да съответства на Техническото предложение за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява. ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 13.10.2015 г. от 11,00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2015