Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-043.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Основен ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения при ЦОП „Сливен” - Противоветрови прегради на покрит пазар за плодове и зеленчуци" Пазарът е изграден преди двадесет години и оттогава съществува проблема с функционирането му при лошите атмосферни условия през зимните месеци. Проблемът ескалира при съчетание на ниски температури и силен вятър. Целта на решението е този проблем да се сведе до минимум, посредством изграждане на ветрозащитни преградни съоръжения. Преградните съоръжения ще се изграждат с височина от 2,47 м. по дългите страни на пазара - от север и юг. По тясната страна – влизането от запад преградата е максимално висока - до долен край на покритието на пазара. Поръчката включва изграждане на ветрозащитни преградни съоръжения на централния вход – изход от западната страна на покрития пазар за плодове и зеленчуци и преградни съоръжения на страничните полета по дългите страни на пазара от север и юг както следва: - При централен вход - изход от запад – двете полета се затварят при нужда с ролетни врати 360/320см., като пешеходния поток в двете посоки минава през отвори 180/286 см. странично на ролетната врата. Те се отварят само сутрин за зареждане в определен от администрацията интервал от време, след което се спускат. - При Страничните полета преградните съоръжения са с височина 2,47 м. Всяко поле се състои се от метална конструкция (рамка), разделена на пет части-полета, от които две по-малки в краищата и три по-големи в средата. Крайните полета се затварят с ролетни врати, а средните със стенни сандвич панели. Всички носещи метални конструктивни елементи на загражденията се покриват с боя по вид и цвят, аналогична на тази, с която е боядисан в момента пазара. Панелите са в светъл цвят, по указание на проектанта. Видовете и количества СМР, необходими за ремонта, са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1. Към документацията е приложена и проекто-сметна документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количества СМР, необходими за ремонта, са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

96000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦОП "Сливен", град Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр. №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи,които гарантират,че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието,което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;Към Техническото предложение се прилага Технологично-строителната програма–Обр №2.1,която трябва да съдържа:1.Технология и организация на изпълнението на строителството;2.Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал);3.Мерки по управление на качеството,опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;4.Срок за изпълнение;5.Гаранционни срокове.4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър,в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи,съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване втора група,ІІІ категория.Участниците,установени в друга държава-членка на ЕС,могат да представят еквивалентен документ,издаден от държавата,в която са установени.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на строителството,изпълнено през последните 5 год,считано от датата на подаване на офертата (по образец),а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката,и:а) посочване на публичните регистри,в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове,стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото и вида на строителството,или б)удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на строителството,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт,или в)копия на документи,удостоверяващи изпълнението,вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство,което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Заб:Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за основен ремонт, реконструкция, преустройство и изграждане на сгради.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технологично–строителна програма К1-тежест в комплексната оценка 30 точки;2.Предложена цена К2–тежест в комплексната оценка 70 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:К = К1+ К2.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Технологично – строителна програма”-тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следния начин:Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което извършва оценка, съгласно Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма, от документацията за участие.Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната формула:К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30;където:К1 - оценката на участника по показателя К1;К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за оценка;К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за оценка;К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за оценка. Показател К2–„Предложена цена”-тежест 70 точки (максималният брой точки по този показател е 70 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К2 = ------------------- * 70 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":7.2.Декларация посочваща образов.,проф. квалификация и проф. опит на ръководните служители на участника (ръководител екип и помощник ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството–своб. форма;Мин. изисквания:Ръководните служители-ръководител екип и помощник ръководител трябва да отговарят на следните изисквания:Ръководител екип–1-строителен инженер с минимум 5 (пет) год. в областта на изграждане,реконструкция,преустройство и основен ремонт на сгради;Пом. р-тел-1-строителен инженер/строителен техник с минимум 3 (три) год. опит в областта на изграждане,реконструкция,преустройство и основен ремонт на сгради.7.3.Данни за собствени или наети технически лица,включително на тези,отговарящи за контрола на качеството,които участникът ще използва за извършване на строителството–свободна форма;Мин. изисквания:Отговорникът по качеството трябва да отговаря на следните изисквания:Отговорник по контрола на качеството–1-строителен инженер/техник с минимум 3 (три) години в областта на изграждане,реконструкция,преустройство и основен ремонт на сгради. Собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството трябва да бъдат с необходимата професионална квалификация.7.4.Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката–свободна форма.8.Видовете раб. от предмета на пор.,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка,и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–своб.форми.Заб.: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб. ф-ма удостоверяващ обстоятелството.9.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №6;10.Нот. заверено пълномощно на лицето/ата,подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.11.Списък на док., приложени към офертата,подписан и подпечатан от Участника.Заб:Към документацията е приложен Проект на договор-Обр №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съг. чл.51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи,освен документите,определени от възложителя за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства,че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители,свързани предприятия и други лица,независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Общ. Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа,посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:12.10.2015 г.,16:30 часа,в стая №17,в сградата на Общ. Сливен,гр. Сливен,бул. „Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана,документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg-Профил на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-043.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2015