Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=57.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на специално работно облекло и обувки” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 – „Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в ЦДГ и ОДЗ на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към отдел „Образование и култура” при Община Свищов”; •Обособена позиция №2 – „Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническите спецификации, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 22 650 (словом: двадесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС, разпределена както следва: •За Обособена позиция №1: до 16 652 (словом: шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и два) лева без ДДС; •За Обособена позиция №2: до 5 998 (словом: пет хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева без ДДС. Важно!!! * Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят посочената прогнозна стойност на съответните обособени позиции. Участник, предложил обща цена, по-висока от прогнозната стойност на съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие. Източник на финансиране: Бюджета на отдел „Образование и култура” и ОП „Чистота – Свищов”. Условия и начин на плащане: в срок до 30 (тридесет) календарни дни, по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за всяка доставка. Авансово заплащане: не се допуска.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22650 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За Обособена позиция №1: гр. Свищов, ул. „Димитър Анев” №2А; За Обособена позиция №2: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” №78.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира доставка на работно облекло и обувки. 2. Участникът да притежава Сертификат, издаден на производителя от акредитирани институции или агенции за сертификация за внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват производство на работно облекло или Сертификат, издаден на участника (в случай, че участника не е производител) от акредитирани институции или агенции за сертификация за внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с работно облекло. * Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 14.10.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2015