Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=56.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да достави за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка компютърна и периферна техника, както следва: настолен компютър - 37 броя; монитор - 38 броя; матричен принтер - 1 брой; непрекъсваемо захранващо устройство - 5 броя; лазерен принтер - 13 броя; мултифункционално устройство - 14 броя; цветен лазерен принтер - 1 брой; скенер - 2 броя. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да достави за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка компютърна и периферна техника, както следва: настолен компютър - 37 броя; монитор - 38 броя; матричен принтер - 1 брой; непрекъсваемо захранващо устройство - 5 броя; лазерен принтер - 13 броя; мултифункционално устройство - 14 броя; цветен лазерен принтер - 1 брой; скенер - 2 броя. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 47 600 лв. (словом: четиридесет и седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС разпределена както следва: За общинската администрация – 9 800,00 лв. (словом: девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” – 7 200,00 лв. (словом: седем хиляди и двеста лева) без ДДС; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 25 000,00 лв. (словом: дванадесет и пет хиляди лева) без ДДС; За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 2 400,00 лв. (словом: две хиляди и четиристотин лева) без ДДС; За ОП „Чистота-Свищов” – 1 700,00 лв. (словом: хиляда и седемстотин лева) без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – 1 500,00 лв. (словом: хиляда и петстотин лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски”, №2

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Участникът в обществената поръчка трябва задължително да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация: Участникът да е изпълнил доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката”, следва да се разбира доставка на компютърна и периферна техника. Участникът доказва минималното изискване за технически възможности и квалификация със следните документи: Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец №2, придружен с доказателство за извършената доставка. * Съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП за доказателство за извършената доставка се приема удостоверение от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката”. *Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица съгласно изискванията на чл.51а от Закона за обществените поръчки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КОФ = П1 х 0,50 + П2 х 0,50 = 100 т. макс., където: П1 - Общ гаранционен срок на компютърната и периферна техника - 50 точки. Оценката се определя съгласно формула: П1 = П1 съотв. / П1 макс. x 100 П2 - Цена - 50 точки Оценката се определя съгласно формула: П2 = П2 мин. / П2 съотв. x 100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 13.10.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2015