BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=55.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. За Обособена позиция №1 доставките включват: а) до 60 куб. м. дърва за огрев за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов; б) до 3 куб. м. дърва за огрев за нуждите на ОП „Обреди – Свищов”. 2. За Обособена позиция №2 доставките включват: а) до 45 тона въглища черни за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов; б) до 10 тона въглища черни за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”; в) до 6 тона въглища черни за нуждите на ОП „Обреди - Свищов”. 3. За Обособена позиция №3 доставките включват: а) до 50 тона пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000, 03413000, 09111100

Описание:

Твърди горива
Дърва за горене
Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 33 045 (словом: тридесет и три хиляди и четиридесет и пет) лева без ДДС, и е разпределена по обособени позиции, както следва: 1. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 2 589 (словом: две хиляди петстотин осемдесет и девет) лева без ДДС; 2. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 17 456 (словом: седемнадесет хиляди четиристотин петдесет и шест) лева без ДДС; 3. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №3: до 13 000 (словом: тринадесет хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на отдел „Образование и култура”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33045 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Детските заведения в селата от община Свищов – с. Вардим, с. Горна Студена, с. Козловец, с. Морава, с. Овча Могила, с. Драгомирово, с. Алеково и с. Х.Димитрово, ОДЗ „Чиполино” – гр. Свищов, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „ Обреди – Свищов”.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Дървата за огрев трябва да са: - полусухи или сурови; - от широколистен дървесен вид; - с дължина до 0,50 м; - нацепени; - да бъдат гладко окастрени от клоните; - маркирани с КГМ. 2. Въглищата трябва да са черни, обогатени и да отговорят на следните качествени показатели: - допустима обща влага - 10,5 %; - пепел на сухо гориво -максимално допустимо - 17,5 %; - долна топлина на изгаряне на работно гориво - 6 000 ксаl/kg; - обща сяра на сухо гориво - 2,1%; - опаковка в чували от 25 кг. 3. Пелети - да отговарят на следните параметри: - Диаметър – 6 мм - Дължина - 5-40 мм - Калоричност - не по-малка от 5,2 кw/h - Влажност – max10% - Естествена широколистна дървесина без странични примеси - След горене да не се образува твърда шлака - Опаковка: в полиетиленови торби от прозрачно фолио с единично тегло от 15 килограма, херметично запечатани, на палети по 1 тон - Година на производство: 2015 г./2016 г. - годините, през които ще се зарежда - Срок на годност /съхранение/: по БДС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 13.10.2015 г. в 09.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2015