Версия за печат

BG-Сандански

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев, ул. Георги Казепов № 1, За: Емил Терзийски - директор, Христина Гълъбова - помощник - директор, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 32448, E-mail: mail@zpg-sandanski.com, Факс: 0746 32448

Място/места за контакт: Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zpg-sandanski.com.

Адрес на профила на купувача: www.zpg-sandanski.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ппредмет нанастоящата покана е „Доставка на лабораторно оборудване за професионалното обучение в Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” гр.Сандански по Национална програма "Модернизация на професионалното образование". Лабораторното оборудване съдържа следните уреди със съответните характеристики: Минимална изисквана спецификация и размери: • Аерометър на Боме-дължина 280 мм., температура за калибриране 15 градуса; • Ексикатор-вътрешен диаметър 200мм., височина 300мм., обем 4л.; • Водна баня-аналогово настройване на температура, с две гнезда; • Бутирометър за мляко с тапа-0-12 процента; • Хаван с пестик-диаметър 180 мм.; • Апарат на Шор за твърдост/Shore A/-метален корпус, точност 3 процента,четливост 1; • Шублер-интернет-дължина 230мм.,обхват 0-150 мм.; • Влагоанализаторна везна/KERN DLB 160/-пластмасов корпус, размери 210/335/250 мм.; • Автоматични пипети/OR 20/-химически и ув устойчиви, рекалибрационна система, обем 2,10 и 20 микролитра; • Вискозиметър-размери 95/12/15,5, точност 2 процента; • Мини центрофуга/Mikro Star 12/-максимален обем12/1,5/2 мл., максимална скорост 13500; • Вакуум помпа/VP 86/-работно налягане 2,4, размери 90/164/141; • Пикнометър по Гай-Лусак-от боросиликатно стъклос обем 50 мл.; • Лактодезиметър-включен термометър, обхват 1,020-1,040 гр/мл.; • Спиртометър-деление 1,0, размери 290/160 мм.; • Захарометър-точност 0,01 гр./куб.см.; • Бутирометър Ван Гулик-обхват 0-40 процента,деление 0,5 • Млекоанализатор-обем на пробата до 120/час, интерфейс, размери 300/330/240; • Система Келдал Изпарител-Вели-1 бр.Преносим Ph метър Ханна/DK 6/-дигитално отчитане на температурата,тегло 612,2 кг.; • Преносим Ph метър Ханна/III 83141/-резолюция 0,01.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38000000, 38400000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Уреди за контрол на физически характеристики


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Аерометър на Боме-1 бр. • Ексикатор-1 бр. • Водна баня-1 бр. • Бутирометър за мляко с тапа-1 бр. • Хаван с пестик-1 бр. • Апарат на Шор за твърдост/Shore A/-1 бр. • Шублер-интернет-1 бр. • Влагоанализаторна везна/KERN DLB 160/-1 бр. • Автоматични пипети/OR 20/-1 бр. • Вискозиметър-1 бр. • Мини центрофуга/Mikro Star 12/-1 бр. • Вакуум помпа/VP 86/-1 бр. • Пикнометър по Гай-Лусак-1 бр. • Лактодезиметър-1 бр. • Спиртометър-1 бр. • Захарометър-1 бр. • Бутирометър Ван Гулик-1 бр. • Млекоанализатор-1 бр. • Система Келдал Изпарител-Вели-1 бр.Преносим Ph метър Ханна/DK 6/-1 бр. • Преносим Ph метър Ханна/III 83141/-1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19778 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Земеделска професионална гимназия "Кл. Тимирязев" гр. Сандански, ул."Георги Казепов" №1

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са указани в документацията, която е публикувана на сайта на училището www.zpg-sandanski.com в раздел "профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация на сайта www.zpg-sandanski.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2015