BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Мая Тодорова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/358/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката за нуждите на Община Велико Търново, по заявка”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44618340

Описание:

Капаци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката, са необходими за изпълнение на строително-ремонтни работи и текуща поддръжка на тротоарни настилки на територията на Община Велико Търново и ще се извършва след възлагане според нуждите от представител на Възложителя. Стойността на възлагането се определя след осигуряване на финансиране. На Изпълнителя не са гарантирани количествата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяните капаци за ревизионни шахти да отговарят на техническите параметри заложени в Техническата спецификация от Възложителя. Участник, който е представил оферта с параметри, от които не може да се установи съответствие или не със заложените такива в Техническата спецификация, ще бъде отстранен от участие. Доставяните капаци за ревизионни шахти трябва да са проверени от независима европейска сертифицираща организация със съответен тест за клас на натоварване. Да са осигурени с гаранция против пропадане, потъване, счупване и кражба. Доставяните капаци да са съпроводени със сертификат за качество и произход на стоката и гаранционен срок от производителя. При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката. Участникът следва да има опит в доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (доставка на капаци за ревизионни шахти), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Мин. изискване към участниците да имат изпълнен минимум 3 договора за доставка на капаци за ревизионни шахти. В предложената цена за изпълнение на поръчката участниците трябва да предвидят всички разходи, свързани с качественото изпълнение на същата, както и да бъдат включени всички транспортни разходи при доставката. Участникът да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К” К = Ц х 60 % + С х 20 % + Г х 20 %, където: Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. На оценка подлежи предложената цена за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3 „Ценово предложение”. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена (за доставката). Офертата на участника с най - ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц = Ц min / Ц n х 100, където Ц min-е най- ниската предложена цена за изпълнение на поръчката (доставката), а Цn – е цената за изпълнение на поръчката (доставката), предложено от n-тия участник. С - Срок за доставка (в календарни дни) след възлагане - най – краткия предложен срок за доставка в календарни дни се оценява със 100 т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най – краткия предложен срок за доставка) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула: С = С min /С n х 100, където С min - е най-краткия предложен срок за доставка, а Сn е предложения срок за доставка от n-тия участник. Г – Предлаган гаранционен срок на доставяните капаци /в месеци/ – участникът, който е предложил да достави капаци с най-дълъг гаранционен срок от производителя, получава най-много точки – 100 т., а всяко следващо се определя по следната формула: Г= Гn / Гmax х 100, където Г max - е най-дългия предложен гаранционен срок, а Гn е предложения гаранционен срок от n-тия участник Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 09.10.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 12.10.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /съгласно образец/; 3. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; Срок за доставка в календарни дни; Гаранционен срок /в месеци/; 4. Декларация-списък на доставките със сходен предмет /доставка на капаци за ревизионни шахти/ изпълнени през последните 3 години. Участникът следва да има опит в доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (доставка на капаци за ревизионни шахти), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Мин. изискване към участниците да имат изпълнен минимум 3 договора за доставка на капаци за ревизионни шахти. 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. за предвидени подизпълнители (съгласно образец). 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 7. Ценовото предложение /съгласно образец/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2015