Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: инж. Янчо Събев - Началник ПТО, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 589321, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката на ваучерите ще се извършва месечно, като броят на служителите и номиналната стойност на ваучерите за съответния месец ще бъде изчислявана в зависимост от промените в щатния състав на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД и начислените средства за работна заплата.Към датата на откриване на настоящата процедура, утвърдената щатна численост във „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД е общо 440 служители.Утвърдената и заета щатна численост подлежи на промяна, поради което необходимите ваучери за съответния месец ще се конкретизират от Възложителя чрез подаване на индивидуална заявка. Период, за който ваучерите ще се отпечатват — октомври — декември 2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП) и обявените специфични изисквания от Възложителя в настоящата документация. 1.2. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 1.3. Участие на обединение: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респективно съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1)представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата, за участие в която се обединяват. Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документ за създаването на Обединение (вкл. и в хипотезата на чл. 68, ал. 8 от 30П), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата - участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 1.4. Участие на подизпълнители: Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида на работата и дела на тяхното участие чрез декларация по приложен образец. Участникът трябва да представи декларация по приложен образец за съгласие за участие от всеки посочен подизпълнител. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията за участие, на които следва да отговаря и участникът, за което представя съответните удостоверителни документи, изискуеми по настоящата процедура. 1.5.Да притежава валидно Разрешение от МФ за извършване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Това обстоятелство се доказва с представяне на копие на разрешението от Министерство на финансите, заверено с „Вярно с оригинала". 1.6. Да притежават индивидуална квота от Министерство на финансите по чл. 12 от Наредба № 7/09.07.2003 г. за предоставяне на ваучери за храна до 31.12.2015 г. Това обстоятелство се доказва с представяне на Декларация по образец, с която кандидатите декларират, че разполагат с индивидуална квота и в рамките на получената обща годишна квота от МФ, ще обезпечат номиналната стойност на ваучерите за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, до края на срока на изпълнение на договора - 31.12.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „най-ниска предложена цена" за цялостно изпълнение на прогнозните количества и видове услуги, включени в предмета на обявената обществена поръчка. На първо място се класира офертата, в която е посочена най-ниска цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката. Когато най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти. Предложената от участника цена, следва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на услугата. Заплащането на услугата се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактура. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 5 (пет) работни дни. Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни от заплащането на сумата по проформа фактура от страна на Възложителя, фактура в оригинал, оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2015