Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Пламен Кювлиев, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776606, E-mail: kuvliev@nsa.bg

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да организира и осъществи международен превоз на товари, с товарни автомобили с валидни CMR застраховки, в изправно техническо състояние, с ремаркета със здрав под и бризент, както и да притежават всички необходими документи за международен превоз на товари, предмет на настоящата поръчка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63520000

Описание:

Услуги на агенции, свързани с превоз на товари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Публичната покана е за организиране и осъществяване на автомобилен международен превоз на товари от Federal Republic of Germany до гр.София - 1700, Студентски град, Република България, комплекс „Открити спортни съоръжения”, Футболно игрище на Национална спортна академия „Васил Левски”, с координати на центъра (x) 4597643.292 м. (y) 8500679.082 м. по координатна система от 1970 г. - място на товарене от GENAN GMBH, IM Gewerbepark Unterallgau 1, 87754 Kammlach, Federal Republic of Germany, с параметри на товара: 82 big bags each 1100 kg (SBR rubber for elastic layer) и 36 big bags each 1000 kg (SBR infill rubber), in total 126,200 kg. net weight plus Pallet weight 118 big bags on Pallets = 128.560 kg., натоварени в 6 броя камиона с минимални размери на ремаркето не по-малки от 13.60/2.44/2.70 м., с дати на товарене: 19.10.2015 г. – два камиона; 20.10.2015 г. – два камиона и 21.10.2015 г. – два камиона; - място на товарене от Polytex Sportbelage Produktions GmbH, An der Pluschweberei 50, 47929 Grefrath, Federal Republic of Germany, с параметри на товара: 9 Pallets 1.20 m.x1.20 m. – 8280 kg gross weight, с дата на товарене: 19.10.2015 г. - място на товарене от Polytex Sportbelage Produktions GmbH, An der Pluschweberei 50, 47929 Grefrath, Federal Republic of Germany, с параметри на товара: рула на изкуствена трева с диаметър 0.5 м. и дължина 4 м., с обща тежест около 17000 кг., които следва да се превозят с два камиона с минимални размери на ремаркето не по-малки от 13.60/2.44/2.70 м., с дата на товарене: 22.10.2015 г. – два камиона Прогнозна стойност 44 000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

място на разтоварване: гр.София - 1700, Студентски град, Република България, комплекс „Открити спортни съоръжения”, Футболно игрище на Национална спортна академия „Васил Левски”, с координати на центъра (x) 4597643.292 м. (y) 8500679.082 м. по координатна система от 1970 г.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към превоза: - Изпълнителят следва да организира и осъществи международен превоз на товари, с товарни автомобили с валидни CMR застраховки, в изправно техническо състояние, с ремаркета със здрав под и бризент, както и да притежават всички необходими документи за международен превоз на товари, предмет на настоящата поръчка. - Изпълнителят следва да контролира товаренето / разтоварването по брой, външен вид и начин на товарене / разтоварването. При установени несъответствия Изпълнителят е длъжен предварително да ги обяви, чрез вписване в СМR – товарителницата. - Повреди на товара, загубване, разпиляване, липси, кражби, забавяне, закъснение и други подобни, задължително се удостоверяват с подпис и печат върху СМR – товарителницата. Датата и мястото на товарене, престой, пристигането и разтоварването задължително се удостоверяват с подпис и печат върху СМR – товарителницата. - Изпълнителят следва най-малко един път на ден да писмено по email: kuvliev@nsa.bg, да докладва на Възложителя за качественото и срочно изпълнение на превоза, местоположение на камиони, както и за всички възникнали непредвидени обстоятелства, свързани с услугата. - Забранява се всяко до- и/или претоварване, без писменото съгласие на Възложителя. - Забранява се изпълнение на указания дадени от трети лица, с изключение на писмени такива от държавни или общински контролни органи. - За нарушаване на горепосочените условия, при които е настъпило събитие, като повреда на товара, загуба, разпиляване, липси, кражби, забавяне, закъснение и други подобни, Изпълнителят дължи на Възложителя, стойността на всички причинени имуществени вреди. В случай, че Изпълнителят е наел други лица да извършат превоза или отделни негови части, всички изпълняващи поръчката носят солидарна отговорност заедно с Изпълнителя пред Възложителя. - За всички останали условия се прилага CMR- Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). - Застраховката на товара се сключва от името и за сметка на Възложителя. Изисквания към избрания изпълнител за сключване на договора: Избраният изпълнител в срок до 2 (два) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: 1. Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). 2. Списък на влекачите и ремаркетата, с които реално ще осъществят превоза: модел, марка, държавен контролен номер.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 09.10.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 09.10.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2015