Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД, бул.Цар Освободител №150, За: Вяра Димитрова, Р.България Варна, Варна, Тел.: 052 613800, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Място/места за контакт: Икономически директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://agvarna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150929mAjH80675.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Варна, бул."Цар Освободител"150

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна електрическа енергия. Изпълнителят трябва да е лицензиран търговец на електрическа енергия съгл. чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката. Изпълнителят също трябва да е лицензиран координатор на стандартна балансираща група съгл. чл. 39 от Закона за енергетиката. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостигане на балансите.предлаганата цена за един kWh нетна електрическа енергия за ниско напрежение е крайна, без включен ДДС и без задължения към обществото и акциз. Заплащането по договора, който предстои да бъде сключен е отложено за срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на фактура-оригинал. Плащането по договора, който предстои да бъде сключен с определения за изпълнител участник ще бъде в български лева, чрез банков превод, по посочена банкова сметка в Република България. Срок за изпълнение на обществената поръчка: за срок от 12 /дванадесет/ месеца.Количество и параметри на поръчката: съгласно приложената техническа спецификация в профила на купувача : http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150929mAjH80675. Посочените количества са ориентировъчни на база потреблението на възложителя през последните 12 месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път на документите, които трябва да съдържа всяка оферта на адрес http:// http://agvarna.com. Изискуемите документи могат да бъдат получени и от "СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна" ЕООД бул."Цар Освободител" №150. Офертите се представят на посочения адрес в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, върху който се изписва наименованието на поръчката, като участника вписва името си , адрес за кореспонденция, по възможност факс и електронен адрес. Върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването. Офертите се подават в срока определен в настоящата покана -в деловдоството на Възложителя и следва да отговарят на образците , публикувани в профила на купувача и съгласно условията и изискванията на възложителя, дадени в указанията, публикувани на сайта на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД в профила на купувачаhttp://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150929mAjH80675.Източник на финансиране: Средствата за заплащане по поръчката са предвидени от бюджета на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2015